08
Σεπ

Κατασκευή Νέου Στρατιωτικού Φαρμακείου στο 251 ΓΝΑ

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκήρυξε δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Νέου Στρατιωτικού Φαρμακείου στο 251ΓΝΑ».

Το κτίριο θα κατασκευασθεί σε χώρο του 251 ΓΝΑ, πλησίον του κτιρίου των Εξωτερικών Ιατρείων και του υπάρχοντος Φαρμακείου. Το κτίριο θα είναι διώροφο. Στο ισόγειο θα στεγαστούν όλοι οι απαιτούμενοι χώροι του Φαρμακείου (κατάστημα με χώρο αναμονής, αποθήκη φαρμάκων, γραφεία προσωπικού, εργαστήρια, χώρος ενδιαίτησης, χώροι κουζίνας και WC), ενώ στον όροφο θα είναι γραφεία της Διοίκησης του Νοσοκομείου (10 γραφεία και χώροι WC και κουζίνας). Το κτίριο θα είναι διαστάσεων 30,00 χ 11,20 m περίπου και θα έχει ύψος 9,25m περίπου. Πρόκειται για κτίριο συμβατικής κατασκευής συνολικής επιφανείας ισογείου 403,20 m2 περίπου. Η επικοινωνία των ορόφων θα γίνεται μέσω κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα, τα οποία τοποθετούνται στο κέντρο του κτιρίου.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων του 251 ΓΝΑ, για τα έτη 2023-2024.

Εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 1.860.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του 251 ΓΝΑ, οικ. ετών 2023 (200.000,00 €), 2024 (1.660.000,00 €).

Η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με ανάρτηση των ψηφιακά υπογεγραμμένων τευχών και σχεδίων δημοπράτησης και των προβλεπόμενων εγγράφων στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26-09-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Δείτε ΕΔΩ την περίληψη της διακήρυξης που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και τη διακήρυξη της δημοπρασίας όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.

Share this post

Διαβάστηκε 339 φορές

Διευκρίνηση

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη το ΣΑΣ αλλά μόνο τον Συντάκτη.