Χρήσιμες Πληροφορίες για την χρήση του συστήματος ΕΡΜΗΣ

Οδηγίες στα ΚΕΠ, για τον τρόπο με τον οποίο μια σειρά από υπηρεσίες προς τους πολίτες μπορούν πλέον να παρέχονται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά από την εθνική διαδικτυακή πύλη «ΕΡΜΗΣ» (www.ermis.gov.gr), δίνει μέσω εγκυκλίου του ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος Βολουδάκης.

Συγκεκριμένα, μετά από τεχνικές και θεσμικές παρεμβάσεις, αναβαθμίζεται το επίπεδο παροχής υπηρεσίας προς τον πολίτη για 81 πιστοποιημένες διαδικασίες, όπως εκδόσεις πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, κλπ. Για τις υπηρεσίες αυτές,  η  συναλλαγή του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση, μπορεί πλέον να διεκπεραιώνεται μέχρι τέλους ηλεκτρονικά, χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να επισκεφθεί αυτοπροσώπως οποιαδήποτε υπηρεσία, είτε για να υποβάλλει αίτηση είτε για να παραλάβει έγγραφο. (Οι τυποποιημένες αυτές διαδικασίες του ΕΡΜΗ βρίσκονται στην αρχική σελίδα, κάτω από τον τίτλο  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες).

Μοναδική προϋπόθεση, ο πολίτης να έχει εγγραφεί ως  χρήστης στην  πύλη  του «ΕΡΜΗ»,  και να μεταβεί στη συνέχεια για επιβεβαίωση της ταυτότητάς του σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Εκεί θα πρέπει να βεβαιώσει- προσκομίζοντας και την αστυνομική του ταυτότητα - ότι είναι ο κάτοχος συγκεκριμένου ηλεκτρονικού «λογαριασμού» στον «ΕΡΜΗ».  Η διαδικασία της εγγραφής και επιβεβαίωσης ταυτότητας γίνεται μια φορά και μόνο για κάθε πολίτη, ο οποίος μπορεί στη συνέχεια  να πραγματοποιεί  πολλαπλές συναλλαγές με το δημόσιο από οποιοδήποτε υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό του. Ο πολίτης αποκτά μια ηλεκτρονική θυρίδα στον «ΕΡΜΗ», στην οποία τοποθετούνται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες  τα αιτούμενα έγγραφα. (Στην παρούσα φάση, τα έγγραφα τοποθετούνται  στη θυρίδα από τα ΚΕΠ).

Ο πολίτης μπορεί να αξιοποιήσει περαιτέρω τα ηλεκτρονικά έγγραφα που θα λαμβάνει στη θυρίδα του, προωθώντας  τα όπου χρειάζεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η εφαρμογή της οποίας επικαιροποιήθηκε  με πρόσφατη εγκύκλιο του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας με το κοινό. Οι διευθύνσεις αυτές έχουν αναρτηθεί στον «ΕΡΜΗ». Oι εγγεγραμμένοι στον «ΕΡΜΗ» πολίτες, μπορούν να αποστέλλουν μηνύματα προς τις διευθύνσεις αυτές, με επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά έγγραφα  που έχουν λάβει στη θυρίδα τους. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που προέρχονται από τη θυρίδα του πολίτη, φέρουν όνομα ηλεκτρονικού αρχείου με κατάληξη  .ermis,  και έχουν ισχύ επικυρωμένου αντιγράφου. Οι δημόσιες υπηρεσίες  οφείλουν να αποδέχονται ως έγκυρα τα ηλεκτρονικά αυτά έγγραφα.

Επισημαίνεται ότι η νέα αυτή υπηρεσία προς τον πολίτη, αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο στη μετάβαση προς την ψηφιακή δημόσια διοίκηση, η οποία θα ολοκληρωθεί με την υλοποίηση των έργων πληροφορικής που έχουν ήδη προκηρυχθεί και χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» του ΕΣΠΑ, αλλά και με τη σταδιακή επέκταση της χρήσης ψηφιακής υπογραφής σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.  Παράλληλα, ο αριθμός των διαδικτυακά διαθεσίμων πιστοποιημένων διαδικασιών των ΚΕΠ θα αυξάνεται σταδιακά, ενώ το περιβάλλον της διαδικτυακής πύλης θα αναβαθμίζεται τεχνικά ώστε να γίνει περισσότερο εύχρηστη.  Η υλοποίηση αυτής της δράσης  εμπλουτισμού  της παροχής υπηρεσιών προς τον πολίτη, καθίσταται δυνατή με τη συνδρομή της ΚΕΔΕ, των Δήμων όλης της χώρας, και των εργαζομένων στα ΚΕΠ.

Οι 81 υπηρεσίες που αναβαθμίζονται σε πλήρως ηλεκτρονικές είναι οι ακόλουθες:

A/A

Τίτλος υπηρεσίας στο σύστημα ΕΡΜΗΣ

 

1

Αίτηση - δήλωση συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης (Γ.Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου)

2

Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης

3

Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

4

Χορήγηση βεβαίωσης ποσού σύνταξης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)

5

Βεβαίωση περί μη ασφάλισης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)

6

Βεβαίωση περί μη συνταξιοδότησης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)

7

Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογίας εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

8

Χορήγηση αντιγράφου άδειας επάρκειας διδασκαλίας γλώσσας (λόγω απώλειας, καταστροφής της ήδη εκδοθείσας)

9

Χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

10

Χορήγηση αποσπάσματος πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΟΑΤΑΠ)

11

Χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών από το ΔΟΑΤΑΠ

12

Χορήγηση πιστοποιητικού αποφοίτησης από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία

13

Χορήγηση πιστοποιητικού φοίτησης σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία

14

Χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών για υπηρετούντες δασκάλους ή νηπιαγωγούς

15

Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές δασκάλους ή νηπιαγωγούς

16

Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές καθηγητές

17

Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για δασκάλους ή νηπιαγωγούς

18

Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για καθηγητές

19

Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον ΟΓΑ

20

Χορήγηση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ

21

Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων

22

Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας

23

Χορήγηση βεβαίωσης για το ομοταγές πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα ΑΕΙ της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ)

24

Χορήγηση ακριβούς αντιγράφου βαθμολογικής αντιστοιχίας - πράξης αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ)

25

Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας (ΔΟΑΤΑΠ)

26

Χορήγηση πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας

27

Έκδοση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στο ΙΚΑ

28

Έκδοση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ

29

Χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος του διαγράμματος καθώς και του πίνακα που συνοδεύει μία κυρωμένη πράξη εφαρμογής (τελική ιδιοκτησία, υποχρεώσεις εισφοράς σε γη και χρήμα του ν. 1337/83)

30

Βεβαιώσεις περί τροποποίησης ή μη καταστατικών Α.Ε., περί μη ανάκλησης άδειας σύστασης Α.Ε., περί του ισχύοντος Δ.Σ., περί καταβεβλημένου κεφαλαίου Α.Ε. και λοιπών στοιχείων καταχωρημένων στο Μητρώο Α.Ε.

31

Ενημέρωση καταναλωτή για τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών και γενικά δικαιώματα καταναλωτή για την προστασία του

32

Χορήγησης βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας Αστυνομικών (Αστυφυλάκων – Αρχ/κων – Ανθυπαστυνόμων), Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών ( Ν. 2690/1999, άρθρα 4,5 και 12)

33

Βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο στους Αστυνομικούς που υπηρετούν στην Ε.Κ.Α.Μ. και στο Τ.Ε.Ε.Μ (Ν. 1813/1988, άρθρα 20 παρ. 3 και 47 παρ.1)

34

Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, στους χειριστές ελικοπτέρων της Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Δ. 1041/1979, άρθρα 41 και 43)

35

Χορήγηση βεβαίωσης του Ν. 142/1974

36

Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας Αστυνομικών Υπαλλήλων

37

Χορήγηση βεβαίωσης Ζώνης Επιχειρήσεων Ν. 1854/1951

38

Χορήγηση βεβαίωσης αναπηρίας (Ν. 1579/1950)

39

Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ανηλίκων

40

Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων

41

Καταχώρηση εγκατάστασης εκτροφής, προμήθειας, πειραματισμού Π.Δ. 160/91 (64, Α΄)

42

Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων τετραπληγικών - παραπληγικών και ακρωτηριασμένων

43

Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τετραπληγικών - παραπληγικών ασφαλισμένων του δημοσίου

44

Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας

45

Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε σπαστικά άτομα

46

Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία

47

Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος καυσίμων

48

Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης Βαριά Νοητικά Καθυστερημένων (Β.Ν.Κ.)

49

Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε μοναχικά άτομα άνω των 65 ετών και ανασφάλιστα άτομα

50

Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από μεσογειακή αναιμία

51

Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από αιμορροφιλία

52

Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από AIDS

53

Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης χανσενικών

54

Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κωφαλαλίας

55

Έγγραφή –Πιστοποίηση Εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω Κ.Ε.Π. η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)

56

Χορήγηση βεβαίωσης για έγκριση ασφάλισης από τον ΟΓΑ - προώθηση δελτίου απογραφής για έκδοση βιβλιαρίου υγείας

57

Χορήγηση βεβαίωσης περί συνταξιοδότησης - διακοπής / αναστολής της συνταξιοδότησης και λοιπές βεβαιώσεις για τη συνταξιοδότηση από τον ΟΓΑ.

58

Εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του ΚΕΑΔ δικηγόρων ή ασκούντων δικηγόρων

59

Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος ΚΕΑΝ

60

Χορήγηση βεβαίωσης μη συνταξιοδότησης από το ΝΑΤ

61

Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας και επικουρικής σύνταξης από το ΝΑΤ

62

Χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος για την ανανέωση βιβλιαρίου υγείας στο διάστημα που δεν έχει εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης

63

Πιστοποιητικό Σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου)

64

Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου)

65

Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

66

Βεβαίωση χρόνου μη επιδοτούμενης ανεργίας ΟΑΕΔ

67

Βεβαίωση του ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

68

Αίτηση καταγγελίας καταναλωτή στα ΚΕΠ

69

Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση από ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ

70

Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς από ΟΑΕΕ-πρώην ΤΕΒΕ

71

Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας Ν. 2084/92, για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ (ΟΑΕΕ - πρώην ΤΕΒΕ)

72

Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο ΤΣΑΥ

73

Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης μερισματούχου για προεξόφληση μερισμάτων

74

Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης ασφαλισμένου για αλλαγή διεύθυνσης

75

Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης μετόχου για τη χορήγηση βεβαίωσης εξόφλησης οφειλής (ΜΤΠΥ)

76

Διεκπεραίωση αίτησης - δήλωσης μερισματούχου για έκδοση βεβαίωσης χορήγησης μερίσματος

77

Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για ειδικό λογαριασμό πρόσθετων παροχών (ΤΣΜΕΔΕ)

78

Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για κύρια σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ

79

Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (ΤΣΜΕΔΕ)

80

Χορήγηση βεβαίωσης συνταξιούχου (ΤΣΜΕΔΕ)

81

Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ

 Πηγή : www.capital.gr

Νέος λογαριασμός Εθνικής Τραπέζης

 

Σας γνωστοποιούμε ότι ο Σύλλογος προέβει στην αντικατάσταση του καταθετήριου λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα με δικαιούχο πλέον τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.Τ.Υ.Α και όχι ατομικά τον Πρόεδρο και τον Ταμία όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Συνεπώς ο νέος αριθμός λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα είναι 104/480801-00 (αριθμός IBAN GR90 0110 1040 0000 1044 8080 100 ) και σε αυτό θα μπορεί το οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου μας να καταθέτει την συνδρομή του.

Θέλουμε να υπενθυμίσουμε στα μέλη μας , ότι η μόνη πηγή εσόδων για την λειτουργία του Συλλόγου είναι οι Συνδρομές των Μελών μας. Κατανοώντας την οικονομική κρίση που δυστυχώς συνεχίζεται παρακαλούμε για την τακτοποίηση της συνδρομής των Μελών μας σε εύλογο χρονικό διάστημα. Στα Μέλη μας τα οποία έχουν ανεξόφλητες συνδρομές προηγουμένων ετών τους γνωστοποιείτε η δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης με μηνιαίες δόσεις.

Για περαιτέρω πληροφορίες αποτανθείτε στον Ταμία του Συλλόγου κ. Παναγιώτου.

Συνάντηση Συντονιστικού Συμβουλίου Αποφοίτων Α.Σ.Σ.Υ με τον κ. Α/Γ.Ε.Α

2013 07 01 Episkepsi Apostratwn ASSY 01 2013 07 01 Episkepsi Apostratwn ASSY 02

 

Τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013, τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου Συλλόγων Αποφοίτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ) έπειτα από αίτημα τους επισκέφθηκαν τον κ. Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Γ.Ε.Α) Αντιπτέραρχο (Ι) Ευάγγελο Τουρνά στο γραφείο του και συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο Αποφοίτων Α.Σ.Σ.Υ. αποτελείτο από τους κάτωθι:

Σμήναρχο ε.α. Δημήτριο Φαλτάιτς πρόεδρο Σ.Α.Σ & πρόεδρος Συντονιστικού

Συνταγματάρχη ε.α. Κωνσταντίνο Λίγκα πρόεδρο Σ.Α.Α.Υ.Σ.

Αντισμήναρχο ε.α Ιωάννη Κρανιά πρόεδρο Σ.Α.Ι.Ρ.

Αντιπλοίαρχο ε.α. Νικόλαο Βασιλείου .πρόεδρο Π.Μ/Σ.Α.Σ.Υ/Π.Ν.                              

Επικελευστή ε.α. Ελευθέριο Σφακτό πρόεδρο Σ.Α.Σ.Μ.Υ.Ν.

Ταξίαρχο ε.α. Γεώργιο Ρούσσο πρόεδρο Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α.

Τα θέματα που τέθηκαν στη συζήτηση ήταν:

Οικονομικά (μισθολόγιο στρατιωτικών, Θέματα Μετοχικών Ταμείων & Α.Ο.Ο.Α).

Αναβάθμιση παραγωγικών Σχολών για την αναγνώριση στη πράξη από το Υπουργείο Παιδείας ως ισότιμες των Τ.Ε.Ι.

Βαθμολογική εξέλιξη αποφοίτων Σχολών Υπαξιωματικών Ε.Δ.

Επιχειρησιακή ικανότητα Π.Α. και το αξιόμαχο των στελεχών της.

Ο κ. Αρχηγός ήταν ενήμερος πλήρως για τα θέματα που του θέσαμε, άκουσε με μεγάλη προσοχή τις εισηγήσεις μας, απάντησε με απόλυτη απλότητα & σαφήνεια στα ερωτήματα μας και μας ενημέρωσε πλήρως για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Π.Α.

Ειδικά για το θέμα του μισθολογίου μας ενημέρωσε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχει ενημερωθεί πλήρως από στη στρατιωτική ηγεσία των Ε.Δ. και είναι σύμφωνη ότι δεν πρέπει να γίνει άλλη μείωση στο μισθολόγιο των στρατολογικών. Μας γνωστοποίησε την θέση της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠ.ΕΘ.Α για το «κλείδωμα» του Β.Ο.Ε.Α στην τιμή των 11,00€ και για την μη περαιτέρω μείωση των συντάξεων.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων Α.Σ.Σ.Υ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον κ. Αρχηγό για την άψογη ενημέρωση – συζήτηση που είχαμε.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

esma                                       emvlima stya.1

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 28 / 06 / 2013

Ορισμένα Μ.Μ.Ε το τελευταίο διάστημα κατευθυνόμενα από «σκοτεινές» δυνάμεις επιδίδονται στη διαστρέβλωση της αλήθειας εις βάρος των αποστράτων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Η είδηση ότι «οι συντάξεις των αποστράτων δεν έχουν προσαρμοστεί με το νέο ειδικό μισθολόγιο του Ν. 4093/12 αλλά πληρώνονται με το παλιό μισθολόγιο» είναι ψευδής , ανακριβής και ενεργοποιεί τον κοινωνικό αυτοματισμό εις βάρος μιας κοινωνικής τάξης που έχει υποστεί με τα νέα μέτρα τις μεγαλύτερες περικοπές αφού οι συντάξεις τους έχουν μειωθεί άνω του 50%

Η αλήθεια είναι ότι οι συνταξιούχοι απόστρατοι έχουν υποστεί την τριετία 2010 – 2013 με τους νόμους Ν.3865/10 , Ν.3986/11 , Ν.4002/11 , Ν.4024/12 , Ν.4093/12 , Ν.4112/12 , και Ν.4153/12 αλλεπάλληλες κατά τακτά διαστήματα μειώσεις του εισοδήματος τους που τους έχει οδηγήσει στην εξαθλίωση του βιοτικού τους επιπέδου. Παραβιάζεται το άρθρο 2 παράγραφος 1 του Συντάγματος που διακελεύει «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας».

Ουδέν το ψευδέστερο και αναληθέστερο της είδησης αυτών των Μ.Μ.Ε ότι οι συντάξεις των αποστράτων δεν αναπροσαρμόστηκαν με το Ν.4093/12 . Την 22 Ιανουαρίου του 2013 όλοι οι απόστρατοι στρατιωτικοί των Ε.Δ και Σ.Α έλαβαν από το Γ.Λ.Κ την νέα συνταξιοδοτική πράξη που μειώνει τις μεικτές αποδοχές τους μεσοσταθμικά κατά περίπου 350 ευρώ βάσει του Ν.4093/12 αναδρομικά από την 01/08/2012 λόγω εφαρμογής των συντελεστών βασικών μισθών των εν ενεργεία στρατιωτικών από 2,60 σε 2,14.

Αιδώς Αργείοι!!!

Για το Δ.Σ του Ε.Σ.Μ.Α                       Για το Δ.Σ του Σ.Α.Σ

Υπτχος ε.α Ιωάννης Κούτρας         Σμχος ε.α Δημήτριος Φαλτάιτς

Πρόεδρος Ε.Σ.Μ.Α                           Πρόεδρος Σ.Α.Σ

Νέα Μείωση τιμής του μεριδίου Β.Ο.Ε.Α

Με απόφαση του Υφυπουργού κ. Καράμπελα η τιμή μεριδίου του Β.Ο.Ε.Α διαμορφώνεται στα 11,00 ευρώ.

Συγκεκριμένα ,η τιμή μεριδίου μερίσματος, βάσει της οποίας θα υπολογίζονται τα χορηγούμενα Β.Ο.Ε.Α., καθορίζεται στο ποσό των 11,00 Ευρώ, δηλαδή μειωμένη κατά 10,5 % σε σχέση με την προηγούμενη ισχύουσα τιμή.

Ολόκληρη την απόφαση μπορείτε να την δείτε εδώ.

Ο Σύλλογος διά του Πρόεδρου του κ. Δημητρίου Φαλτάιτς έχει ήδη ζητήσει συνάντηση τόσο με τον κ. Α/ΓΕΑ όσο και με τον Πρόεδρο του Μ.Τ.Α.

Εθιμοτυπική Επίσκεψη του Συλλόγου μας στη Σχολή Σ.Τ.Υ.Α

 

Την 13-06-2013 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Σχολή μας (Σ.Τ.Υ.Α) στο Τατόι από αντιπροσωπεία του Σ.Α.Σ .  Στην εν λόγω επίσκεψη παρόντες ήταν οι :                                                                                                                                           

Σμήναρχος ε.α Δημήτριος Φαλτάιτς Πρόεδρος Σ.Α.Σ, Σμήναρχος ε.α Γεώργιος Παπαδόπουλος Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος, Σμηναγός ε.α Δημήτριος Παναγιώτου Ταμίας, Σμήναρχος ε.α Χρήστος Δούρος Μέλος Δ.Σ, Αντισμήναρχος ε.α Κων/νος Αναγνωστόπουλος Μέλος Δ.Σ και Σμήναρχος ε.α Ιωάννης Αμουτζόπουλος Μέλος Δ.Σ.

Ο Ανθσγος Αναστάσιος Μπερδούσης ανέλαβε την ενημέρωση της αντιπροσωπείας σε ότι αφορά όλες τις δραστηριότητες της Σχολής μας παρόντος του Δκτου της Σχολής Ταξίαρχου (Ι) Μιχαήλ Γιατζιτζόγλου και Αξιωματικών επιτελών της Σχολής.

Στη συνέχεια παρατέθηκε καφές κατά την διάρκεια του οποίου διεξήχθη εποικοδομητική συζήτηση με το Διοικητή της Σχολής και τους Επιτελείς Επισμηναγό Ιωάννη Στάικο, Επισμηναγό Ιωάννη Βλαΐδη, Ανθυποσμηναγό Αναστάσιο Μπερδούση και Ανθυποσμηναγό Γεώργιο Καψάνη, με κύριο θέμα συζήτησης την αναβάθμιση της Σχολής (αύξηση σε 3 χρόνια φοίτησης, ονομασία της Σχολής σε Τεχνολογικό Ίδρυμα και απονομή του αντίστοιχου πτυχίου).

Στο τέλος ανταλλάχτηκαν αναμνηστικά δώρα.

Ευχαριστούμε τον Διοικητή και το προσωπικό της Σχολής για την άψογη υποδοχή και την φιλοξενία που μας επιφυλάχτηκε και ευχόμαστε και στο μέλλον να έχουμε και άλλες τέτοιου είδους συναντήσεις με στόχο την πρόοδο και την αναβάθμιση της Σχολής.

Διευκρίνηση

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη το ΣΑΣ αλλά μόνο τον Συντάκτη.