Τι θα ήθελα να γνωρίζω από τους υποψηφίους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Α.Α

Γράφει ο Σγος ε.α Κων/νος Λιούτας  lioutas

Είθισται οι υποψήφιοι της ΕΑΑΑ να καταθέτουν ένα βιογραφικό σημείωμα για δημοσίευση στη ΗτΑ προκειμένου να κάνουν γνωστή την υποψηφιότητά τους. Το βιογραφικό σε μεγάλο βαθμό περιέχει την ε.ε. σταδιοδρομία (ώρες πτήσεις, καθήκοντα, μεταθέσεις, τοποθετήσεις εξωτερικού, σχολεία της Π.Α, που είναι βέβαιο ότι όλα τα μέλη της Ένωσης διαθέτουν) με αυτονόητες γενικόλογες συναισθηματικές αναφορές περί ενότητας κ.λ.π. που ελάχιστα ενδιαφέρουν το εκλογικό σώμα.
Εκ των υστέρων, και αφού έχει επιτευχθεί ο στόχος της εκλογής, κάποια από τα μέλη του ΔΣ αποκαλύπτουν τις πραγματικές τους προθέσεις σε ότι αφορά τη λειτουργία και τη δράση της ΕΑΑΑ, πολλές φορές σε πλήρη δυσαρμονία με τις προσδοκίες της πλειοψηφίας των μελών, λησμονώντας πολύ γρήγορα ότι είναι αιρετά μέλη ενός Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία οφείλουν να τιμήσουν την εμπιστοσύνη των συναδέλφων τους από τους οποίους αντλούν την εξουσία να αποφασίζουν και να διαχειρίζονται τις υποθέσεις της Ένωσης.
Είναι καιρός πλέον οι υποψήφιοι, προεκλογικά όπως σε συμβαίνει σε κάθε εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη αιρετών οργάνων, να κάνουν γνωστές τις απόψεις τους για το όποιο όραμά τους για την Ένωση αναφερόμενοι, τουλάχιστον επιγραμματικά, σε όλο το φάσμα των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της ΕΑΑΑ. Η ΗτΑ και κάθε άλλο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, οφείλουν να δώσουν το κατάλληλο χώρο σε όλους τους υποψηφίους προκειμένου να επικοινωνήσουν στα μέλη τις ιδέες τους για την Ένωση.
Ο εκδημοκρατισμός της Ένωσης σύμφωνα με το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία, η διοικητική αποκέντρωση με ουσιαστικές αρμοδιότητες και λόγο στα παραρτήματα, τα σοβαρά θέματα που σχετίζονται με το ΜΤΑ, οι άδικες διπλές και τριπλές περικοπές των συντάξεων, οι διακριτές σχέσεις με τις άλλες Ενώσεις καθώς και με τους συλλόγους (ΣΑΣΥΔΑ, ΣΑΣ, ΣΑΙΡ, ΕΣΜΑ, ΣΑΣΙ κλ.π) που δραστηριοποιούνται στο χώρο των αποστράτων της ΠΑ, ο παραθερισμός, η εξωστρέφεια της ΕΑΑΑ, η έγκαιρη ενημέρωση των μελών, οι κανόνες έκδοσης της ΗτΑ (εκδότης, συντακτική επιτροπή κ.λ.π) είναι μερικά από τα θέματα για τα οποία κάθε συνάδελφος θα ήθελε να γνωρίζει τις απόψεις των υποψηφίων.
Όπως είναι γνωστό σε όσους έχουν αυξημένο ενδιαφέρον για τα κοινά της ΕΑΑΑ το απερχόμενο ΔΣ ασχολήθηκε και αναλώθηκε σε μεγάλο βαθμό με θέματα όπως η τροποποίηση της ΚΥΑ, που προωθήθηκε στο ΓΕΑ, για την σύνθεση του ΔΣ καθώς και η κατάργηση των άτυπων εκλογών στα Παραρτήματα. Και τα δύο αυτά ζητήματα προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση της πλειοψηφίας των μελών και συνέβαλλαν καθοριστικά στην εσωστρέφεια της ΕΑΑΑ με μέγιστη συνέπεια τη δηλητηρίαση των σχέσεών μας, θέτοντας σε κίνδυνο την ενότητα της Ένωσης.
Είναι γεγονός ότι οι απόψεις για αυτά τα θέματα αποτελούν για την πλειοψηφία των συναδέλφων σημαντικό κριτήριο για την επιλογή της ψήφου τους. Πέραν τούτου κρίνεται, κατά την ταπεινή μου άποψη, αναγκαίο οι υποψήφιοι των εκλογών, άσχετα από τη θέση (προέδρου, αντιπροέδρου, μέλος του ΔΣ), και στο εύρος που οι ίδιοι επιθυμούν, όπως ήδη ελπιδοφόρα έπραξε ένας από τους υποψηφίους προέδρους, να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους για τα παρακάτω.
Συγκεκριμένα:
1. Για την εμβάθυνση του εκδημοκρατισμού λειτουργίας της ΕΑΑΑ.

Σκοπεύουν σε περίπτωση εκλογής τους να προχωρήσουν;

α. Στην επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου της ΕΑΑΑ και την αντικατάσταση του παρωχημένου και αντιδημοκρατικού ΝΔ 1171/72 με ένα νέο ιδρυτικό νόμο σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα, το διεθνές δίκαιο, την κείμενη νομοθεσία και τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Χώρας;
β. Στην άμεση ανάκληση της απόφασης για την τροποποίηση της ΚΥΑ που αφορά στη σύνθεση του ΔΣ δίνοντας το δικαίωμα, χωρία καμία διάκριση ή τεχνητό περιορισμό, σε όλα τα μέλη να εκλέγονται στο ΔΣ της ΕΑΑΑ;
γ. Στην κατάργηση της αντιδημοκρατικής και αντισυνταγματικής πρόβλεψης για την εκλογή του προέδρου και αντιπροέδρου της ΕΑΑΑ με κριτήριο το βαθμό;
δ. Στη θεσμική κατοχύρωση των εκλογών για την ανάδειξη των ΔΣ των Παραρτημάτων;
ε. Στην ουσιαστική συμμετοχή των παραρτημάτων στη διοίκηση της ΕΑΑΑ; (Δεν κρίνουν απαραίτητο κάθε απόφαση τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ΕΑΑΑ να διαμορφώνεται από κοινού, με δικαίωμα ψήφου, με τα ΔΣ των παραρτημάτων;)
στ. Στο διορισμό κατ’ απόλυτη προτεραιότητα από το ΔΣ της ΕΑΑΑ, όσων είναι υποψήφιοι για τα ΔΣ των Παραρτημάτων αφού αυτοί εκδήλωσαν επίσημα την πρόθεσή τους να υπηρετήσουν τα κοινά της Ένωσης θέτοντας τον εαυτό τους στην κρίση των συναδέλφων;
2. Περαιτέρω για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και αυξημένης ευαισθησίας των μελών της ΕΑΑΑ είναι επίσης απαραίτητο να γνωστοποιήσουν τις απόψεις για:
α. Τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου παραθερισμού έτσι ώστε, με απόλυτη διαφάνεια, να γίνει δικαιότερο λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική του διάσταση (Οικογενειακή κατάσταση, ύψος της σύνταξης κ.λ.π).
β. Την ανάρτηση στο διαδίκτυο (Διαύγεια) όλων των αποφάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
γ. Την αλλαγή των κανόνων που διέπουν την έκδοση της ΗτΑ όπου η τελική έγκριση για την έκδοση κάθε φύλλου θα πρέπει να είναι ευθύνη και αποκλειστική αρμοδιότητα του ΔΣ που λαμβάνει κάθε μέτρο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο πλουραλισμός των απόψεων και ιδεών όλων των συναδέλφων, να προβάλλεται ισότιμα το έργο και η δράση του συνόλου της ΕΑΑΑ και να πάψει να αποτελεί όργανο δημόσιας προβολής και προνομιακής μεταχείρισης συγκεκριμένων προσώπων.
δ. Την έγκαιρη ενημέρωση των μελών και πως αυτή θα εξασφαλισθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΗτΑ εκδίδεται ανά μήνα και πολλές φορές ετεροχρονισμένα σε σχέση με σημαντικές πληροφορίες άμεσου ενδιαφέροντος των μελών.
ε. Τη Θεσμοθέτηση άτυπου διευρυμένου οργάνου με τη συμμετοχή του ΔΣ της ΕΑΑΑ και των ΔΣ όλων των συλλόγων αποστράτων ΝΠΙΔ της ΠΑ το οποίο θα συνεδριάζει μια φορά το χρόνο, και όποτε άλλοτε κρίνεται σκόπιμο, προκειμένου να ανταλλάσσονται απόψεις και να συντονίζεται η δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
στ. Την προστασία της αυτοτέλειας του ΜΤΑ και την απόρριψη κάθε ιδέας για συνένωση των Μετοχικών Ταμείων, με τεκμηριωμένες προτάσεις για την διεκδίκηση οφειλόμενων ποσών, την αξιοποίηση της περιουσίας του κ.λ.π.
ζ. Την απόρριψη, επίσης, κάθε ιδέας για συνένωση των Ενώσεων και την ανάδειξη του ΔΣ ως πραγματικού οργάνου λήψης των αποφάσεων, που επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε απόφαση και δράση ότι διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία των μελών και η λειτουργία της Ένωσης στηρίζεται αποκλειστικά στις κρατήσεις των ε.α συναδέλφων και ορφανικών μελών.
3. ‘Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ΕΑΑΑ που βρίσκεται σε αμφίδρομη επικοινωνία και αφουγκράζεται ισότιμα τις απόψεις και τις ιδέες όλων των μελών χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις που αφορούν ε.ε. καθήκοντα, ε.α. βαθμούς, προέλευση, υπηρετώντας το κοινό συμφέρον με προτεραιότητα και αυξημένη ευαισθησία στα ορφανικά μέλη.
Οι υποψήφιοι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη του ΔΣ είναι αναγκαίο να λάβουν θέση για όλα τα παραπάνω καθώς και για κάθε άλλο θέμα που κατά τη γνώμη τους είναι σημαντικό για τα μέλη της ΕΑΑΑ.
Είναι επίσης ηθική υποχρέωση κάθε απερχόμενου μέλους του ΔΣ, που ζητά την ψήφο των συναδέλφων για την επανεκλογή του, να κάνει γνωστή τη δράση του κατά τη διάρκεια της τριετίας και πως αυτή υπηρέτησε και ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των μελών που τον τίμησαν με την ψήφο τους.

Έτσι θα μπορεί ο καθένας και η καθεμία από τα μέλη της ΕΑΑΑ να γνωρίζει τις πραγματικές απόψεις καθώς και τις προθέσεις όλων δίνοντας ανάλογα και την ψήφο τους.

 

Απόφοιτος της Σ.Τ.Υ.Α νεοεκλεγείς Βουλευτής

kavadas 581x480

Για πρώτη φορά η ΣΤΥΑ θα έχει «εκπρόσωπο» στην Ελληνική Βουλή!!!

Συγκεκριμένα στην εκλογική αναμέτρηση της 20/9/2015 ο Αθανάσιος Καββαδάς , απόφοιτος της 33ης σειράς Σ.Τ.Υ.Α εκλέχτηκε με την Νέα Δημοκρατία στην μονοεδρική περιφέρεια της Λευκάδας.

Αμέσως μόλις κλείδωσε το αποτέλεσμα υπέρ του ο Θανάσης Καββαδάς έκανε την παρακάτω δήλωση:

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Λευκαδίτες, όλους τους συμπατριώτες μου που με τίμησαν με την ψήφο τους. Η εμπιστοσύνη τους με τιμά και με συγκινεί βαθιά. Θέλω να ξέρουν ότι ως βουλευτής , θα είμαι βουλευτής όλων των Λευκαδίων. Για μένα από σήμερα υπάρχουν μόνο Λευκαδίτες, δεν υπάρχουν Νεοδημοκράτες και ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχουν κόμματα. Τους ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου.
Οι εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου τελείωσαν. Είναι μπροστά μας η επόμενη μέρα και αυτή η μέρα δεν είναι εύκολη. Η Ελλάδα πρέπει αύριο κιόλας να έχει κυβέρνηση, πρέπει όλες οι δυνάμεις να καταλάβουν την κρισιμότητα και να πράξουν αναλόγως. Πρέπει να βάλουμε στο περιθώριο ότι μας χωρίζει και να βάλουμε μπροστά την Ελλάδα και τους Έλληνες.
Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τους συνυποψηφίους μου, τον Βασίλη Μελά και την Γεωργία Αυγερινού για τον αγώνα που δώσαμε μαζί, και αυτός ο αγώνας ήταν νικηφόρος. Τους ευχαριστώ πραγματικά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου.
Σας ευχαριστώ.

Ο Σύλλογος εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια στο συνάδελφο και του εύχεται καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο του.

Το βιογραφικό του κ. Καββαδά μπορείτε να το διαβάσετε πατώντας εδώ.

ΠΗΓΗ: lefkadapress.gr 

Συμμετοχή της Μπάντας της ΠΑ και της Διμοιρίας Επιδείξεων της ΣΤΥΑ στο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Στρατιωτικών Μπαντών «Spasskaya Tower 2015» στη Ρωσική Ομοσπονδία

Spasskaya Tower stya 2015

Από το Σάββατο 5 έως και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015, η Μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) και η Διμοιρία Επιδείξεων της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) συμμετείχαν στο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Στρατιωτικών Μπαντών «Spasskaya Tower 2015», στη Μόσχα.

Το μουσικό πρόγραμμα, περιλάμβανε στρατιωτικά εμβατήρια και αντιπροσωπευτικά κομμάτια από την ελληνική και παγκόσμια μουσική σκηνή.

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015, ο Αρχιμουσικός της Μπάντας της ΠΑ, Σμηναγός (ΜΣ) Αλέξανδρος Λιτσαρδόπουλος, διεύθυνε το σύνολο των Μπαντών που συμμετείχαν στο Φεστιβάλ.

Παράλληλα, η Μπάντα συμμετείχε και σε άλλες μουσικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

Το φεστιβάλ «Spasskaya Tower» διοργανώνεται από το 2008, ενώ φέτος συμμετείχαν μουσικά συγκροτήματα από δεκατέσσερις (14) χώρες.

Δείτε εδώ βίντεο από το Φεστιβάλ

ΠΗΓΗ : www.haf.gr

Τελετή Παράδοσης Παραλαβής Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

2 big

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 28/08/2015 στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η τελετή παράδοσης-παραλαβής ανάμεσα στην απερχόμενη και στη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Ο απερχόμενος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, στην τελετή παράδοσης-παραλαβής είπε τα εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,

Κύριοι Αρχηγοί,

Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί, Στρατεύσιμοι, Εθνοφύλακες, Στρατιωτικοί Συντάκτες και Πολιτικό Προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,

Με τη διάλυση της Βουλής των Ελλήνων και την προκήρυξη εθνικών εκλογών παραδίδω την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας το οποίο ανέλαβα τον Ιανουάριο του 2015, έχοντας πλήρη επίγνωση της ύψιστης τιμής που μου έγινε, επωμιζόμενος τεράστιες ευθύνες έναντι των Ενόπλων μας Δυνάμεων, της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και κυρίως έναντι του Ελληνικού λαού.

Το γεγονός της ανάληψης των καθηκόντων μου ως Υπουργός, μου έδωσε τη δυνατότητα να βρεθώ δίπλα σε φιλότιμους και πολύτιμους συνεργάτες, ανεξαρτήτως θέσεως και βαθμού, αλλά και να ζήσω στο φιλόξενο περιβάλλον του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Είχα την τιμή να ηγηθώ των καλύτερων Ενόπλων Δυνάμεων του κόσμου και της Συμμαχίας.

Η Κυβέρνηση, αλλά και εγώ προσωπικά μαζί με τους συνεργάτες μου, από την πρώτη στιγμή αναλήψεως των καθηκόντων μας, καταδείξαμε εμπράκτως ότι αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην ουσιαστική εφαρμογή των συνταγματικών επιταγών και των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, την τήρηση των αρχών και των παραδόσεων.

Με κύριο γνώμονα την αποκρυστάλλωση της διαφάνειας και την εμπέδωση της εθνικής ενότητας για τα ζητήματα άμυνας και ασφαλείας, χαράξαμε και ακολουθήσαμε με συνέπεια μια πολιτική «ανοικτών θυρών» για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μια ειλικρινή πολιτική συνεργασίας με τις υπόλοιπες κυβερνητικές υπηρεσίες, μια ανοιχτή επικοινωνία με την κοινωνία και τους φορείς της.

Αυτό το πετύχαμε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα μαζί με τους Αναπληρωτές Υπουργούς κ. Κώστα Ήσυχο, κ. Δημήτρη Βίτσα και τον Υφυπουργό κ. Νίκο Τόσκα καθώς και την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Μαζί προχωρήσαμε με τόλμη σε παρεμβάσεις και τομές, στοχευμένες και ουσιαστικές, που επιδίωκαν στην θωράκιση του εθνικού μας αμυντικού συστήματος. Δουλεύαμε και διευθύναμε, σεβόμενοι πλήρως τους θεσμούς, τις παραδόσεις και τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία και την αλυσίδα διοικήσεως των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παρά την πρωτοφανή ένταση δημοσιοοικονομικής κρίσης, διαφυλάξαμε το αξιόμαχο και την αποτελεσματικότητα των Ενόπλων μας Δυνάμεων οι οποίες διασφαλίζουν την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ανεξαρτησία, αλλά και προάγουν την αξία της χώρας μας ως το προπύργιο της πρώτης γραμμής της ευρωπαϊκής ηπείρου έναντι της εξάπλωσης του φονταμενταλισμού και άλλων ασύμμετρων απειλών και κινδύνων που πηγάζουν από την αστάθεια και τις συγκρούσεις στον ευρωπαϊκό περίγυρο.

Η αποτελεσματικότητα των Ενόπλων μας Δυνάμεων, σε όλες τις εκφάνσεις και σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, αποτελεί μήνυμα προς όλους. Μήνυμα τόσο προς τους συμμάχους και εταίρους μας, όσο και σε δυνητικούς αντιπάλους. Μήνυμα αξιοπιστίας, συνεργασίας, ειρήνης και σταθερότητας, αλλά και μήνυμα αποτροπής. Χάρη σε αυτή ακριβώς την αποφασιστικότητα, αποδείξαμε ότι η Ελλάς μπορεί να ανταποκριθεί στο στρατηγικό της ρόλο, που η γεωγραφική θέση, η ιστορία και ο πολιτισμός της επιτάσσουν.

Πέραν όμως της επιχειρησιακής τους συνεισφοράς, οι Ένοπλες Δυνάμεις και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δια μέσου της ενεργητικής αμυντικής διπλωματίας, συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία ενός πλέγματος συνεργατικών δράσεων, διπλωματικών συγκλίσεων και ενεργειακών συμπράξεων με χώρες κλειδιά της περιοχής, όπως είναι το Ισραήλ, η Αίγυπτος και άλλα δημοκρατικά κράτη της ευρύτερης περιοχής. Κατά τη θητεία μου ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναδείχθηκε η Ελλάδα σε προνομιακό συνομιλητή και εταίρο με τα κράτη της περιοχής και σε αξιόπιστο άξονα προαγωγής της σταθερότητας στην περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου. Ετοιμάσαμε τον καθορισμό της ΑΟΖ από κοινού με την Αίγυπτο.

Για μας, το μείζον ζητούμενο βέβαια ήταν και είναι η ασφάλεια του Έλληνα πολίτη και του ελληνικού έθνους, και αναφέρομαι στο έθνος γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε τον Κυπριακό Ελληνισμό στου οποίου την ασφάλεια είμαστε αμετάκλητα δεσμευμένοι. Το αίσθημα αυτό της ασφάλειας, εμπεδώθηκε και στην κοινωνία μέσα από την παρουσία των Ενόπλων μας Δυνάμεων, δίπλα στο δοκιμαζόμενο από τις φυσικές καταστροφές και την δυσμενή οικονομική συγκυρία συμπολίτη μας.

Ειδικά αυτή η συνεισφορά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ήταν ουσιαστικό στήριγμα της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως των ακριτικών πληθυσμών μας σε όλα τα μήκη και πλάτη της ελληνικής επικράτειας. Και αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα χρονική περίοδο όπου σημαντικές και κρίσιμες αλλαγές συντελούνται στον ευρύτερο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό χώρο μας, αλλά και στη χώρα μας που δίνει μια σκληρή και πολύπλευρη μάχη για την επίτευξη δημοσιονομικής ισορροπίας και σταθερότητας. Ενισχύσαμε με έντονη παρουσία και ασκήσεις την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Επισκεφθήκαμε μαζί με τη στρατιωτική ηγεσία Φυλάκια, Readines, ταξιδέψαμε και παραμείναμε σε πολεμικά πλοία.

Μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών που αναπτύξαμε με τους συνεργάτες μου με τις τοπικές κοινωνίες, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, πετύχαμε την επανασύσταση εξειδικευμένων τμημάτων και υπηρεσιών, όπως η Διακλαδική Υπηρεσία Εκτέλεσης Έργων Ενόπλων Δυνάμεων, διευρύνοντας έτσι το κοινωνικό έργο και την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, στην υπηρεσία του Έλληνα πολίτη.

Κοινή συνισταμένη όλων των παραπάνω δράσεων, επιχειρησιακών, διπλωματικών και κοινωνικών, δεν ήταν άλλη από τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των πόρων που, από το υστέρημά του, μας διαθέτει ο ελληνικός λαός. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξάλειψη των στρεβλώσεων και των παθογενειών του παρελθόντος, που τόσο έπληξαν το χώρο της εθνικής άμυνας και ενισχύθηκαν οι Ένοπλες Δυνάμεις με τρόπο στοχευμένο, διαφανή, ευέλικτο και ουσιαστικό. Ξεκαθαρίσαμε ότι δε θα γίνει καμία μείωση προσωπικού, ιδιαίτερα υπαξιωματικών, όπως απαιτούσαν οι δανειστές. Η μόνη μείωση η οποία έγινε προέρχεται από πώληση παλαιών υλικών των τριών Όπλων με τη συμφωνία της στρατιωτικής ηγεσίας.

Μέσα στο δύσκολο και ασταθές δημοσιονομικό περιβάλλον, δρομολογήθηκε η προώθηση της εφαρμογής νέων λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων στις Ένοπλες Δυνάμεις και η υλοποίηση δράσεων που επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας στις προμήθειες υλικών και συστημάτων. Επίσης, θεσμοθετήσαμε και λειτουργήσαμε τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, πετύχαμε να αρθούν οι «σκιές» του παρελθόντος στον ευαίσθητο χώρο των εξοπλισμών, και να σταλούν στη δικαιοσύνη 19 υποθέσεις προς διερεύνηση και καταλογισμό ευθυνών.

Σε αυτό το σημείο, οφείλω να επισημάνω ότι, στυλοβάτες και άοκνοι εργάτες στην προσπάθειά μου αυτή, δεν ήταν άλλοι από το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, του οποίου την αφοσίωση, την τόλμη και την αυταπάρνηση, βίωνα και τιμούσα καθημερινά με τη συνεχή παρουσία μου στις δραστηριότητες και ασκήσεις των Σχηματισμών και Μονάδων τους. Ο τρόπος με τον οποίο μαζί αντιμετωπίσαμε τις δύσκολες, για όλους μας, καταστάσεις, με κάνει να δηλώνω υπερήφανος που ήμουν ο πολιτικός προϊστάμενός σας.

Δεν υποστείλατε, ούτε στιγμή, τη σημαία του καθήκοντος και στέλνατε καθημερινά ένα μήνυμα αισιοδοξίας, περηφάνιας και αντοχής στη δοκιμαζόμενη ελληνική κοινωνία. Αποτελείτε παράδειγμα για όλους μας και συγκεντρώνετε το θαυμασμό και την εκτίμηση όχι μόνο της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και των φίλων και Συμμάχων της χώρας μας.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον Διοικητή του Καστελόριζου που παραδίδοντάς μου τη σημαία στις βραχονησίδες μου είπε: «Οι ελληνικές σημαίες δεν πρόκειται ποτέ να υποσταλούν σε οποιοδήποτε μέρος του νησιωτικού συμπλέγματος όσο υπάρχει έστω και ένας ζωντανός από εμάς. Μόνο όταν θα πεθάνουμε όλοι τότε μπορεί να ανέβει κάποιος στα εδάφη μας. Οι σημαίες δεν υποστέλλονται παρά μόνο όταν φθαρούν για να αντικατασταθούν».

Από την πλευρά μας, αναγνωρίζοντας, ότι αποτελείτε την ψυχή και την κινητήριο δύναμη του αμυντικού μας συστήματος, προσπαθήσαμε από την πρώτη κιόλας στιγμή, να δώσουμε λύσεις στα πολλά, οικονομικής και όχι μόνο φύσεως, προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Στόχος μας ήταν η δημιουργία ενός πλαισίου λειτουργίας και διαβίωσης, για το μόνιμο και κληρωτό προσωπικό μας, που θα βασιζόταν στην αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την ενίσχυση όλων εκείνων που πλήττονται από την παρατεταμένη δημοσιοοικονομική κρίση και πιστεύω ότι έγιναν σημαντικά βήματα προόδου. Εξασφαλίσαμε τα χρήματα από κωδικούς εξοπλιστικών για την εκτέλεση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και μέχρι και χθες, την τελευταία στιγμή, έκανα προσπάθειες προκειμένου να αποδοθούν τα χρήματα αυτά στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα, σε ότι αφορά το στρατεύσιμο προσωπικό, για πρώτη φορά έγινε πράξη η συνταγματική επιταγή της ισονομίας και της ισότητας των πολιτών. Είμαστε περήφανοι γιατί επανδρώσαμε τις ακριτικές μονάδες σε πνεύμα ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Σταματήσαμε το εκφυλιστικό φαινόμενο του διαχωρισμού των στρατευσίμων σε προνομιούχους και μη. Τελείωσε το ρουσφέτι. Αναστρέψαμε την απαράδεκτη κατάσταση που βρήκαμε, της υπερεπάνδρωσης με στρατεύσιμο προσωπικό των μονάδων του κέντρου και της επικίνδυνα μειωμένης επάνδρωσης των μονάδων στις ακριτικές περιοχές. Σε αντίθεση με αυτό που ζητούσαν οι στρατιωτικές ηγεσίες, οι πολιτικές ηγεσίες, δυστυχώς, έβαζαν το ρουσφέτι μπροστά από τις ανάγκες του στρατεύματος. Πιστεύουμε ότι είναι εγκληματική ανευθυνότητα και διαμορφώνει εσφαλμένες νοοτροπίες, όταν οι νέοι άνθρωποι που έρχονται να υπηρετήσουν την πατρίδα, στην πρώτη τους επαφή με το Ελληνικό Κράτος, διαχωρίζονται σε πρόβατα και ερίφια. Αυτό σταμάτησε.

Επιπλέον, επειδή δεν ήμουν ποτέ από αυτούς που κάνουν «πολιτική διακηρύξεων», προχώρησα άμεσα σε μέτρα αποκατάστασης της δικαιοσύνης για τους «ακρίτες» μας, αλλά και για όλους εκείνους που κλήθηκαν να υπηρετήσουν την στρατιωτική τους θητεία σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας. Οι δράσεις αυτές ελπίζω και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχισθούν και θα ενταθούν, με σκοπό την πλήρη αποκατάσταση όλων των αδικιών, που αγόγγυστα υπέμειναν όλοι αυτοί που φυλάττουν καθημερινά «Θερμοπύλες», που υπερασπίζονται την εθνική μας κυριαρχία και αξιοπρέπεια, που συμπαραστέκονται ημέρα και νύχτα στον συμπολίτη μας, σε έκτακτες καταστάσεις και φυσικές καταστροφές. Ήδη, αποκαθίσταται εντός των ημερών η καθυστέρηση καταβολής επιδόματος παραμεθορίου. Η τελευταία εντολή που έδωσα και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, γιατί πράγματι εντός των επόμενων ημερών θα έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε αυτή την καθυστέρηση.

Πιστεύω ότι με εθνικό όραμα και διάθεση για σκληρή δουλειά, καταφέραμε όλοι μας να συνδράμουμε, ο καθένας από τη θέση ευθύνης του, στην ενίσχυση της εθνικής μας άμυνας και ασφάλειας, στην προώθηση της θέσης της Ελλάδας στο εξωτερικό και στην εδραίωση μας ως δύναμης ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή.

Ξεκινήσαμε και νομοθετήσαμε την εκμετάλλευση της περιουσίας των ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας προς όφελος του Στρατιωτικού προσωπικού. Τριάντα τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ περιουσίας απέφεραν μόνο 1.100.000 ευρώ το χρόνο. Ήδη, είναι καταγεγραμμένη όλη η περιουσία, έχει μπει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να ξεκινήσει η χρησιμοποίηση αυτής της περιουσίας όχι για πώληση αλλά για ενοικίαση και δημιουργία ξενοδοχειακών μονάδων που θα αποφέρουν χρήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία νέων κατοικιών. Νέες κατοικίες, που πολλές από αυτές ήδη εγκαινιάσαμε.

Ενεργοποιήσαμε την Αμυντική Βιομηχανία, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, την ΕΑΒ, την ΕΛΒΟ. Πήγαμε στο εξωτερικό μαζί με τις δημόσιες αλλά και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, προκειμένου να προωθήσουμε την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να εκτελούμε νέα συμβόλαια. Ενεργοποιήσαμε σχεδόν το σύνολο των ΑΩ και θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών. Προχωρήσαμε σε συζητήσεις και καθίσαμε στο τραπέζι μαζί με τις εταιρείες από τις οποίες ζητούμε αποζημίωση για τις τεράστιες ζημιές που επέφεραν στις Ένοπλες Δυνάμεις παλαιές τακτικές.

Απευθυνόμενος, στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, για τις τεράστιες θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αμέριστη συμβολή σας στο έργο μου και να σας διαβεβαιώσω ότι στην καθημερινή αγόγγυστη προσπάθειά σας, θα είμαι πάντα ένθερμος συμπαραστάτης σας, από όποια θέση και αν βρίσκομαι. Να έχετε πάντα τη βοήθεια του Θεού και οι πρεσβείες της Υπερμάχου Στρατηγού - που σήμερα με το Παλαιό Ημερολόγιο εορτάζει - να σας ακολουθούν και να θυμάστε ότι εμείς έχουμε ιερό χρέος τιμής σε αυτούς που έπεσαν ηρωικά για την πατρίδα σε ειρήνη και σε πόλεμο. Χρωστάμε επίσης στα παιδιά μας και τις υπερήφανες γενιές Ελλήνων που έρχονται να τους αφήσουμε μια καλύτερη πατρίδα.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα που μου εμπιστεύτηκε το καίριο αυτό Υπουργείο καθώς και τους Αναπληρωτές Υπουργούς κ. Κώστα Ήσυχο, κ. Δημήτρη Βίτσα και τον Υφυπουργό κ. Νίκο Τόσκα και τον Γενικό μας Γραμματέα κ. Γιάννη Ταφύλλη με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά για τον κοινό σκοπό.

Παραδίδοντας την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον Πτέραρχο, Επίτιμο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Ιωάννη Γιάγκο,

Κύριε Υπουργέ θέλω να σας διαβεβαιώσω, τόσο εσάς όσο και όλο τον ελληνικό λαό, ότι επιδίωξη δική μου και των συνεργατών μου παραμένει η αύξηση της μαχητικής ισχύος, της αποτρεπτικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας των Ενόπλων μας Δυνάμεων, ενεργώντας καθημερινά και ευσυνείδητα, κάνοντας το καθήκον του ο καθένας μας, στον τομέα που ετάχθη να υπηρετήσει την Πατρίδα, δηλαδή υπέρ του γενικού οφέλους και υπέρ της αξιοπρέπειας της χώρας.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Διευθυντή του Στρατιωτικού μου Γραφείου τον Πτέραρχο Θεολόγο Συμεωνίδη, το σύνολο των συνεργατών μου, τους υπασπιστές και τις υπερασπίστριές μου. Προσκυνώ την Υπέρμαχο Στρατηγό τους προστάτες Άγιους Γεώργιο, Βαρβάρα, Νικόλαο, τους Παμμέγιστους Ταξιάρχες.

Υποκλίνομαι στις πολεμικές σημαίες. Αποδίδω τιμή στους ήρωες, κλίνοντας το γόνυ στα μνημεία. Με τη θέληση του Ελληνικού λαού θα είμαστε σύντομα πάλι μαζί».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Δημήτρης Βίτσας, είπε τα εξής:

«Κύριε Υπουργέ, ήρθατε σ’ ένα χώρο που τον γνωρίζεται πολύ καλά και τον έχετε υπηρετήσει. Ο Υπουργός, ο κύριος Καμένος, τα είπε όλα. Τι κάναμε. Τι προσπαθήσαμε. Δεν έχω να προσθέσω πολλά. Θέλω να πω μόνο το εξής. Κάναμε αυτό που μπορέσαμε και με την προοπτική ότι υπηρετούμε το λαό μας. Υπηρετούμε τη Δημοκρατία. Υπηρετούμε τη διαφάνεια. Αυτά ήταν, το λίγο χρόνο που ήμουν, τουλάχιστον εγώ εδώ, τα βασικά μας χαρακτηριστικά και οι βασικές μας προσθέσεις.

Υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν. Το ξέρουμε. Μια σειρά τα έχουμε δρομολογήσει και ο Υπουργός ήδη τα ανέφερε. Ιδιαίτερα το μυαλό μας είναι στην ενδυνάμωση της αποτρεπτικής δύναμης των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Είναι στη μέριμνα για το στρατιωτικό αλλά και για το πολιτικό προσωπικό και είναι στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε συγχρόνως, εκτός από το κύριο καθήκον τους, να έχουν και την κοινωνική τους προσπάθεια.

Επιτρέψτε μου να καλωσορίζοντάς σας να ευχαριστήσω και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ τον κύριο Κωσταράκο, τον Αρχηγό ΓΕΝ τον κύριο Αποστολάκη, τον Αρχηγό ΓΕΣ τον κύριο Τελλίδη και τον Αρχηγό ΓΕΑ τον κύριο Βαϊτση, γιατί έστω και σε αυτό τον λίγο αυτό χρονικό διάστημα που γνωριστήκαμε, τίμησαν πάρα πολύ τη δουλειά τους και στο πρόσωπό τους βέβαια να ευχαριστήσω τα στελέχη και το στρατιωτικό προσωπικό και το πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Θέλω να τους ευχαριστήσω για τις σκέψεις τους, τις προτάσεις τους, τις συμβουλές τους που μας έδωσαν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε και να δρομολογούμε, τα εμπόδια και τις νέες ευκαιρίες.

Ελπίζω αυτά που έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε να μας δοθεί η ευκαιρία να τα προχωρήσουμε. Είμαι σίγουρος ότι θα δώσετε την απαραίτητη ώθηση στο χρονικό διάστημα που θα είστε Υπουργός στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Για άλλη μια φορά σας καλωσορίζουμε».

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Τόσκας, είπε τα εξής:

«Κύριε υπουργέ, σας καλοσωρίζουμε στον τόσο γνωστό σε εσάς χώρο της εθνικής άμυνας και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας . Όταν αναλάβαμε πριν επτά μήνες, γνωρίζαμε τα πολύ δύσκολα προβλήματα της χώρας, τα πολύ δύσκολα προβλήματα της άμυνας και προσπαθήσαμε και αγωνιστήκαμε να βελτιώσουμε την κατάσταση.

Πάνω από όλα, κύριος παράγων στην όλη αυτή προσπάθεια είναι το προσωπικό που, όπως ξέρετε, αγωνίζεται ημέρα και νύχτα, 365 μέρες το χρόνο, κάτω από αντίξοες συνθήκες, με πενιχρές αμοιβές και, παρόλα αυτά, εκπληρεί τα καθήκοντά του και είναι άξιο της εκτίμησης που ο Ελληνικός λαός για αυτό.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Πρωθυπουργό για την τιμή που μου έκανε μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας στην Άμυνα να μου αναθέσει αυτά τα καθήκοντα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον κ. Πάνο Καμμένο για την πολύ καλή συνεργασία μας, τον αναπληρωτή Υπουργό τον κ. Δημήτρη Βίτσα, τον γενικό Γραμματέα, τον κ. Γιάννη Ταφύλλη και να σας ευχηθώ και πάλι καλή πορεία και καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας».

Ο νέος Υπουργός Εθνικής Άμυνας , Ιωάννης Γιάγκος, τόνισε κατά την τοποθέτησή του:

«Κύριε Υπουργέ, θέλω να εκφράσω την μεγάλη τιμή που αισθάνομαι διαδεχόμενός σας στη θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ως εκ της προτέρας μου ιδιότητας, παρακολουθούσα συνεχώς τα τεκταινόμενα στις Ένοπλες Δυνάμεις. Και ως εκ τούτου είχα την ευκαιρία να παρακολουθώ και το έργο σας και για αυτό το έργο, εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων, ήρθα να σας ευχαριστήσω.

Το έργο αυτό για μένα το χαρακτήρισαν δύο στοιχεία. Το πρώτο ήταν το αμέριστο ενδιαφέρον σας για τη μέριμνα του προσωπικού και το δεύτερο ήταν για την ανύψωση του ηθικού του προσωπικού σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο την οποία διανύουμε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω γι αυτό και να σας ευχηθώ καλή δύναμη από εδώ και πέρα.

Τον κύριο Αναπληρωτή Υπουργό δεν είχα την ευκαιρία και την τιμή να υπηρετήσω μαζί του, να συνεργαστώ μαζί του, θέλω να τον ευχαριστήσω για το καλοσώρισμα και να του ευχηθώ και αυτού καλή δύναμη. Τέλος, τον κ. Υφυπουργό, τον κ. Τόσκα, με τον οποίο είχα τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ στο παρελθόν, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι απόψεις, οι ιδέες, οι προσεγγίσεις του κ. Τόσκα που αφορούν στην αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι ριζοσπαστικές και στοχεύουν στη δημιουργία ενόπλων δυνάμεων κατάλληλων για τη χώρα, οι οποίες ένοπλες δυνάμεις θα έχουν και αυξημένη επιχειρησιακή ικανότητα.

Αν και τα καθήκοντα του Υπηρεσιακού Υπουργού Άμυνας είναι να διαχειριστεί την τρέχουσα κατάσταση ή να αντιμετωπίσει κάτι έκτακτο εφόσον απαιτηθεί, θα ήθελα να μείνω λίγο, κ. Υπουργέ, στην αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων και να πω ότι πρέπει να παρακάμψουμε τις αγκυλώσεις, τις χρόνιες αγκυλώσεις, τις συντεχνιακές αντιλήψεις και τις παλιές τακτικές και να προχωρήσουμε σε μία ριζική αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων έτσι ώστε να δημιουργήσουμε Ένοπλες Δυνάμεις ευέλικτες και ταχυκίνητες που να μπορούν να επέμβουν, να παρέμβουν, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελληνικής Επικράτειας μπορούν αποτελεσματικά.

Γνωρίζετε οπωσδήποτε, θα έχετε γνωρίσει ότι το επίπεδο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων είναι πολύ υψηλό. Ιδιαίτερα το επίπεδο των μεσαίων στελεχών, από του βαθμού του Υπολοχαγού, Ταγματάρχη και των αντιστοίχων των άλλων κλάδων, το προσωπικό των Δυνάμεων Καταδρομών, το προσωπικό των Πολεμικών Πλοίων, το προσωπικό των Πολεμικών Αεροσκαφών, είναι υψηλοτάτου επιπέδου και συναγωνίζεται κορυφαίες Ένοπλες Δυνάμεις άλλων χωρών. Αν και τις υπερβαίνει.

Απομένει λοιπόν η εκάστοτε Ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος της οποία υπήρξα και εγώ, να αίρεται στο ύψος των περιστάσεων και να κάνει αυτό που πρέπει. Και πάλι σας ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μου κάνετε να με υποδεχτείτε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και να σας ευχηθώ καλή τύχη καλή δύναμη και καλή επιτυχία στην από εδώ και πέρα πορεία σας».

ΠΗΓΗ : www.mod.mil.gr

Βάσεις Στρατιωτικών Σχολών και Σ.Α. 2015

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για τις πανελλήνιες του 2015, από το υπουργείο Παιδείας.
Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε τις βάσεις των Στρατιωτικών Σχολών και Σ.Α.

Ο Σύλλογος εύχεται θερμά συγχαρητήρια τόσο στους επιτυχόντες όσο και στους γονείς τους.

1. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2015

2. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014_ΠΑΝΕΛ.2015

Διευκρίνηση

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη το ΣΑΣ αλλά μόνο τον Συντάκτη.