24
Νοε

Οι Εκλογές στην ΕΑΑΑ: Το Δικαίωμα του Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι

Γράφει ο Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας*

Τελικά είναι αλήθεια ότι δεν επετράπη με αντιδημοκρατικές πρακτικές σε μέλη της ΕΑΑΑ να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα επειδή δεν είχαν συμπεριληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους της Ένωσης διότι δεν διέθεταν δελτίο ταυτότητας μέλους της Ένωσης; Η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούσαν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν όχι γιατί δεν διέθεταν το δελτίο ταυτότητας του αποστράτου αλλά επειδή δεν είναι εγγεγραμμένοι, ως μέλη, στην ΕΑΑΑ. 

Όλα τα εγγεγραμμένα μέλη που περιέχονταν στο εκλογικό κατάλογο άσκησαν, χωρίς κανένα κώλυμα, το εκλογικό τους δικαίωμα με την επίδειξη είτε του δελτίου ταυτότητας της Ένωσης είτε διαβατηρίου, αστυνομικής ταυτότητας, κ.λ.π. Στην πολύχρονη ιστορία της ΕΑΑΑ ουδέποτε ασκήθηκε το δικαίωμα του εκλέγειν από μη εγγεγραμμένα μέλη. 

Η διαδικασία που αφορά στην Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας περιγράφεται στο ΦΕΚ Β΄1142/20-8-2002, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ Β’ 829/9-6-2006.

Η εκλογική νομοθεσία ρητά αναφέρει ότι,    

«Οι εκλογικοί κατάλογοι αναρτώνται στα γραφεία της Ένωσης και των παραρτημάτων της από την ημέρα προκήρυξης των εκλογών και μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας αυτών. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις διορθώνονται με μέριμνα της Ένωσης μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών». (Άρθρο 6 παράγραφος 2 του ΦΕΚ Β΄1142/20-8-2002).

«Κωλύεται η άσκηση του δικαιώματος εκλέγειν σε όσα μέλη δεν περιέχονται στους εκλογικούς καταλόγους μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας για διόρθωση των εκλογικών καταλόγων». (Άρθρο 2 παρ 3. του ΦΕΚ Β΄1142/20-8-2002).

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι δεν μπορεί να ασκήσει κάποιος του δικαίωμα του εκλέγειν χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στον εκλογικό κατάλογο. Όσοι δεν ήταν εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο της ΕΑΑΑ θα έπρεπε, αυστηρά, έως και πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών, να φροντίσουν για την εγγραφή τους. 

Η χρήση άλλου καταλόγου, στη συγκεκριμένη περίπτωση η κατάσταση των μελών του ΜΤΑ, που κατ’ ορισμένους θα έπρεπε να γίνει επειδή, αν και δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη της ΕΑΑΑ, είναι οικονομικά τακτοποιημένοι, θα συνιστούσε κατάφωρη παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας.  Επιπρόσθετα τα στοιχεία των Μερισματούχων του ΜΤΑ, αποτελούν προσωπικά δεδομένα τα οποία απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε χρήση από τρίτους μη εξουσιοδοτημένους. Επισημαίνεται ότι το ίδιο το Ταμείο ζητά μια σειρά δικαιολογητικών, 12 τον αριθμό, για την απονομή του μερίσματος λόγω αποστρατείας ενώ σε ένα μεγάλο αριθμό μερισματούχων που περιέχονται στην κατάσταση-μητρώο του ΜΤΑ δεν γίνονται κρατήσεις υπερ της ΕΑΑΑ. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 & 2  του άρθρου 3 του  ΝΔ1171/1972 τακτικά μέλη της ΕΑΑΑ καθίστανται υποχρεωτικά όλοι οι Αξκοι και Ανθστες που λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΑ ενώ προαιρετικά μέλη καθίστανται με αίτησή τους οι ορφανικές οικογένειες και οι μη λαμβάνοντες μέρισμα, εν αποστρατεία Αξιωματικοί και Ανθυπασπισταί, κατόπιν εγκριτικών αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων.

Από την παραπάνω πρόβλεψη συνάγεται ότι το ΔΣ της ΕΑΑΑ έχει υποχρέωση να εγγράψει ως τακτικά μέλη όλους τους αιτούντες εγγραφή Αξκους και Ανθστες που λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΑ ενώ μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίψει την εγγραφή προαιρετικών μελών.  Οι μερισματούχοι Αξκοι και Ανθστες δεν είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν στην Ένωση και είναι στη διακριτική τους ευχέρεια να επιλέξουν το χρόνο προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ΝΔ 1171/72 «Έκαστον των μελών των ενώσεων εφοδιάζεται δια ειδικού δελτίου ταυτότητος υπογραφόμενου υπό του προέδρου εφ’ ου επικολλάται η φωτογραφία του κατόχου και τίθεται η σφραγίς της Ένωσης». 

Ένας αριθμός συναδέλφων για τους δικούς του προσωπικούς λόγους, όπως έχει το αναφαίρετο δικαίωμα, δεν επιθυμεί να εγγραφεί στην Ένωση Αποστράτων αν και είναι σε πλήρη γνώση του ότι του γίνονται κρατήσεις υπέρ της Ένωσης. Το να επιβληθεί με αυθαίρετο τρόπο η εγγραφή τους στην Ένωση ή στον εκλογικό της κατάλογο, παρότι οι ίδιοι δεν το επιθυμούν, αποτελεί βαθύτατα αντιδημοκρατική πράξη η οποία παραβιάζει βασικά συνταγματικά δικαιώματα όπως είναι η ελευθερία της βούλησης να συμμετέχει ή μη κάποιος σε σωματεία, συλλόγους και ενώσεις. Θεσμικά κείμενα της ΠΑ και των ΕΔ, όπως ο παραθερισμός (ΚΠΑ Δ-85/2002), η είσοδος στις λέσχες της ΠΑ και φρουράς των ΕΔ, η μετακίνηση με α/φη της ΠΑ, η βράβευση των αριστούχων μαθητών  κ.λ.π. κάνουν ειδική μνεία για τα μέλη των Ενώσεων Αποστράτων.

Το άρθρο 1 παρ 2 του ΦΕΚ Β΄1142/20-8-2002 αναφέρει, «κατά την κατάθεση της αίτησης υποψηφιότητας είναι απαραίτητη η επίδειξη του δελτίου ταυτότητας μέλους της Ένωσης». 

Από την παραπάνω πρόβλεψη προκύπτει ότι όλοι οι υποψήφιοι, και οι επίτιμοι, θα πρέπει κατά την κατάθεση της υποψηφιότητας να επιδείξουν το δελτίο ταυτότητας της Ένωσης. Καθώς όλα τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κάθε άλλη αντιμετώπιση θα τους διαχώριζε στους κατόχους του δελτίου ταυτότητας μέλους της Ένωσης που έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι  και  στους μη κατόχους δελτίου ταυτότητας μέλους της Ένωσης που θα έχουν μόνο το δικαίωμα του εκλέγειν, ερμηνεία που θα παραβίαζε το άρθρο 2 παρ 1 του ΦΕΚ Β΄1142/20-8-2002 το οποίο αναφέρει ότι τα τακτικά μέλη έχουν πλήρη το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας της Ένωσης ή διαβατηρίου, αστυνομικής ταυτότητας, άδειας οδηγήσεως, βιβλιαρίου νοσηλείας αφορά μόνο στην ταυτοποίηση του προσώπου προκειμένου να ψηφίσει.

Αν και η εκλογική νομοθεσία είναι σαφής το ΔΣ της Ένωσης με αίσθημα ευθύνης και προκειμένου να μην επιτρέψει την οποιαδήποτε αμφιβολία να προσβάλλει το κύρος των εκλογών απευθύνθηκε στην εποπτεύουσα αρχή και συγκεκριμένα στο ΓΕΑ για νομική γνωμάτευση επί του θέματος. Στην απάντηση του νομοθετικού τμήματος του ΓΕΑ,  Φ.454/5/4620/11-11-21, αναφέρεται ότι,

Το δικαίωμα του εκλέγειν προϋποθέτει να έχει το στέλεχος την ιδιότητα τουλάχιστον του απλού μέλους και να είναι οικονομικά τακτοποιημένο, άρα και εγγεγραμμένο στους οικείους εκλογικούς καταλόγους. Το έγγραφο  καταλήγει με την επισήμανση ότι η συμμετοχή μερισματούχου στην εκλογική διαδικασία, μη εγγεγραμμένου στους εκλογικούς καταλόγους,  δημιουργεί ζήτημα ακυρότητας αυτής.

Όπως είναι επίσης γνωστό το ΔΣ, επιπρόσθετα,  προσκάλεσε σε συνεδρίαση τον δικηγόρο πρώην στρατιωτικό δικαστή κ. Βασίλειο Κοντό να γνωματεύσει ανάλογα. Η γνωμάτευση του κ. Κοντού ήταν ανάλογη με αυτή του ΓΕΑ, ότι δηλαδή τίθεται θέμα ακυρότητας της εκλογικής διαδικασίας αν ψηφίσουν άτομα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον εκλογικό κατάλογο της ΕΑΑΑ. 

Από όλα τα παραπάνω είναι ηλίου φαεινότερο ότι όχι μόνο δεν παραβιάσθηκε η νομοθεσία της εκλογικής διαδικασίας αλλά έγινε πιστή εφαρμογή αυτής καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα τίθονταν θέμα ακυρότητας των εκλογών. 

*Απόφοιτος ΣΤΥΑ        

MCs in International Studies

;Άρθρο από το Μilitaire News

Share this post

Διαβάστηκε 385 φορές

Διευκρίνηση

Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν κατ' ανάγκη το ΣΑΣ αλλά μόνο τον Συντάκτη.