Σύνδεση


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.Τ.Υ.Α»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

 

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.Τ.Υ.Α» και έδρα την πόλη των Αθηνών. Για την εύρυθμη λειτουργία του και την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των σκοπών του Συλλόγου, δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την ίδρυση και εγκατάσταση περιφερειακών γραφείων σε πρωτεύουσες νομών ή μεγάλες πόλεις νομών της Ελλάδας και της Κύπρου.

ΑΡΘΡΟ 2ο

 

1.    Το ιδρυόμενο Σωματείο δρα, εμφανίζεται και συναλλάσσεται με τρίτους με το διακριτικό «Σ.Α.Σ» που είναι τα αρχικά των λέξεων «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.Τ.Υ.Α» .

2.    Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική, η οποία αναγράφει περιφερειακά την επωνυμία του και το έτος ιδρύσεως. Στο κέντρο φέρει ως έμβλημα παραλλαγμένο το σήμα της Σχολής ΣΤΥΑ.

3.    Κάθε έγγραφο του Συλλόγου επισημοποιείται με την υπογραφή του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και με τη θέση της σφραγίδας μεταξύ των ως άνω υπογραφών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

 

ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 3ο

Ο Σύλλογος παραμένει αυστηρά εκτός από κάθε πολιτική, κομματική ή παραταξιακή δραστηριότητα, με κορυφαίους σκοπούς και στόχους :

 • Την καλλιέργεια στενών δεσμών αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και συναδελφικής αγάπης ανάμεσα στα μέλη του.
 • Την μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών και οικονομικών συμφερόντων τους.
 • Την πολιτιστική και πνευματική καλλιέργεια και άνοδο των μελών.
 • Την παροχή αρωγής στα αναξιοπαθούντα μέλη του.
 • Την φροντίδα για την κατοχύρωση των συμφερόντων όσων μελών του εργάζονται σε Ν.Π.Δ.Δ. ή ιδιωτικού Δικαίου.
 • Την προώθηση ενεργειών για βελτίωση του κλάδου του.
 • Την διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα των μελών του Συλλόγου.
 • Την φροντίδα για την συνεχή ανύψωση του επιπέδου και του γοήτρου της Σ.Τ.Υ.Α.
 • Την υποβοήθηση και προβολή του έργου της Πολεμικής Αεροπορίας.
 • Την επικοινωνία και συνεργασία με συναφείς οργανισμούς και συλλόγους της ημεδαπής και αλλοδαπής, για την καλλίτερη προώθηση και πραγμάτωση των σκοπών του, σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο.
 • Την ίδρυση ή συμμετοχή σε τράπεζα αίματος και δωρεάς οργάνων σώματος.
 • Την καλλιέργεια του πνεύματος του εθελοντισμού με έργο κοινωνικής προσφοράς.
 • Την καλλιέργεια του πνεύματος και της άμιλλας βραβεύοντας τα μέλη του Συλλόγου που διακρίνονται σε διάφορους τομείς της κοινωνίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Τα μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου είναι :

 1. Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, ψυχαγωγικής και κοινωνικής  δραστηριότητας (διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις εντύπων, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, εκδρομές κ.λ.π.)
 2. Η επαγγελματική, πολιτιστική και κοινωνική εξύψωση των μελών του και η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ τους.
 3. Η μελέτη και εισήγηση – σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες – συγκεκριμένων μέτρων για την προαγωγή της επαγγελματικής επάρκειας, την ηθικοκοινωνική κατοχύρωση και τη βελτίωση των συνθηκών έναρξης, διαδρομής και πέρατος της σταδιοδρομίας των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων.
 4. Η επικοινωνία και συνεργασία με ομοειδή σωματεία του εσωτερικού ή άλλων χωρών.
 5. Η πραγματοποίηση διαβημάτων στις Αρμόδιες Αρχές με ψηφίσματα – ανοικτές επιστολές κ.λ.π.
 6. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών μελετών, τεχνικών επιτροπών κλπ. για την ανάδειξη και προβολή θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.
 7. Η ανάπτυξη επαφών και η συμμετοχή και συνεργασία με αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και όργανα, οργανισμούς ημεδαπής και αλλοδαπής που ασχολούνται με συναφή προς τους σκοπούς του Συλλόγου θέματα.
 8. Η χρήση των μαζικών μέσων επικοινωνίας και του διαδικτύου για την προβολή των θεμάτων που ενδιαφέρουν το Σύλλογο.
 9. Η περιοδική επιτόπια ενημέρωση, από Μέλη του ΔΣ, των Μελών του Συλλόγου ανά την Επικράτεια, στα Περιφερειακά του γραφεία.
 10. Η συλλογή, επεξεργασία και προβολή αρμοδίως των απασχολούντων, το Σύλλογο και τα Mέλη του, θεμάτων.
 11. Κάθε άλλο νόμιμο και πρόσφορο μέσο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

 

ΜΕΛΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μέλη Συλλόγου:

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε Τακτικά Μέλη (Τ.Μ.), Συνδεδεμένα Μέλη (Σ.Μ.),Επίτιμα Μέλη (Ε.Μ.) και Συνδρομητές.

 1. Ως Τακτικά Μέλη του Συλλόγου εγγράφονται με αίτησή τους οι «εν αποστρατεία» απόφοιτοι της ΣΤΥΑ Έλληνες και Αλλοδαποί μετά από έγγραφη αίτηση τους. Τα Τακτικά Μέλη εγγράφονται στο μητρώο των Τακτικών Μελών του Συλλόγου.
 2. Ως Συνδεδεμένα Μέλη μπορούν εγγράφονται με αίτησή τους οι «εν ενεργεία» απόφοιτοι της ΣΤΥΑ Έλληνες και Αλλοδαποί μετά την αποφοίτηση τους από την Σχολή. Μετά την αποστρατεία τους, αυτομάτως χαρακτηρίζονται ως ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ, χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση. Οι είκοσι πρώτοι, κατά την αποφοίτησή τους από την Σχολή, εγγράφονται δωρεάν, χωρίς κόστος εγγραφής, τιμήν ένεκεν. Τα Συνδεδεμένα Μέλη εγγράφονται στο μητρώο των Συνδεδεμένων Μελών του Συλλόγου.
 3. Ως Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση-πρόταση του ΔΣ και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), άτομα που διακρίνονται για το ήθος και την προσφορά τους προς το Σύλλογο, τη Σ.Τ.Υ.Α., την Π.Α. και το κοινωνικό σύνολο, γενικότερα.
 4. Συνδρομητές : Μπορούν να γίνουν όλοι οι φίλοι του Συλλόγου, που αποδέχονται τους σκοπούς του και βοηθούν το έργο του, μετά από έγγραφη αίτησή τους.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Δικαιώματα:

Τα δικαιώματα των μελών  και συνδρομητών του Συλλόγου ορίζονται, ως κατωτέρω:

1.  Τακτικά Μέλη (Τ.Μ.): Έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις συνελεύσεις (τακτικές και έκτακτες) του Συλλόγου, στις ανοικτές συνεδριάσεις του ΔΣ, να αρθρογραφούν στα έντυπα του Συλλόγου, να συμμετέχουν στις δραστηριότητές του (κοινωνικές, πολιτιστικές, επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές), να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις επί συζητηθέντων θεμάτων, να εκλέγουν και να εκλέγονται ως μέλη του Δ.Σ.. Δικαιούνται Δελτίου Ταυτότητας Μέλους του Συλλόγου.

2.   Συνδεδεμένα Μέλη (Σ.Μ.): Έχουν το δικαίωμα μόνο του εκλέγειν. Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Δύνανται να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις και Γ.Σ. του Συλλόγου, με δικαίωμα ψήφου. Δικαιούνται Δελτίου Ταυτότητας Μέλους του Συλλόγου.

3.   Επίτιμα Μέλη (Ε.Μ.): Έχουν το δικαίωμα της συμμετοχής στις εκδηλώσεις του Συλλόγου.

4.  Συνδρομητές: Έχουν το δικαίωμα λήψης των εντύπων του Συλλόγου και της αρθρογραφίας  σε αυτά, τηρούντες τη δεοντολογία και τους όρους συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Εγγραφή Μελών και Συνδρομητών :

 1. 1. Τακτικά Μέλη (Τ.Μ.):

Η εγγραφή ως τακτικού μέλους του Συλλόγου γίνεται με αίτηση στο Δ.Σ. και καταβολή της προβλεπόμενης εφ’ άπαξ εισφοράς. Το Δ.Σ. αποφασίζει εντός μηνός για την εγγραφή, ενημερώνοντας το εγγραφέν μέλος. Παρερχομένου του μηνός χωρίς ενημέρωση, θεωρείται αποδεκτή η αίτηση.

Εάν το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση εγγραφής με αντίστοιχη αιτιολογημένη ενημέρωση εντός μηνός του αιτούντος, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στην επόμενη πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται με μυστική ψηφοφορία κατά προτεραιότητα των εργασιών της. Η προσφυγή στη Γενική Συνέλευση γίνεται με αίτηση του υποψηφίου μέλους που παραδίδεται στον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. προ 30 ημερών από την προσδιορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Γεν. Συνέλευσης.

Δεν εγκρίνεται η εγγραφή ως μέλους του Συλλόγου, απόφοιτου της Σχολής, ο οποίος έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων με τελεσίδικη δικαστική απόφαση και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ανακηρυχθείς Βουλευτής και Κομματικό Στέλεχος.

Καταβάλλουν την υποχρέωση, έγγραφής και ετήσιας συνδρομής, τα ποσά που καθορίζονται από τη Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. Τηρούν το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις των ΓΣ. Μετέχουν ενεργά στις επιδιώξεις του Συλλόγου για την εκπλήρωση των σκοπών του. Εκπληρώνουν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αναγκαία προϋπόθεση για την βιωσιμότητα του Συλλόγου. Τα πολύτεκνα Τακτικά Μέλη, Τακτικά Μέλη με ειδικές ανάγκες των ιδίων ή μελών της οικογένειάς των και οι σύζυγοι θανόντων Τακτικών Μελών, απαλλάσσονται των ανωτέρω οικονομικών υποχρεώσεων.

 1. 2. Συνδεδεμένα Μέλη (Σ.Μ.):

Η εγγραφή ως συνδεδεμένου μέλους του Συλλόγου γίνεται με αίτηση τους στο Δ.Σ.

Καταβάλλουν την υποχρέωση εγγραφής και ετήσιας συνδρομής, αντίστοιχης των Τακτικών Μελών. Τα πολύτεκνα ή με ειδικές ανάγκες μέλη της οικογένειας των Συνδεδεμένων Μελών και οι σύζυγοι των θανόντων Συνδεδεμένων Μελών, απαλλάσσονται των ανωτέρω οικονομικών υποχρεώσεων.

 1. 3. Επίτιμα Μέλη (Ε.Μ.): Απαλλάσσονται κάθε οικονομικής υποχρέωσης
 2. 4. Συνδρομητές:

Η εγγραφή ως συνδρομητή του Συλλόγου γίνεται με αίτηση στο Δ.Σ. Καταβάλλουν τακτικά την ετήσια συνδρομή για την παραλαβή των εντύπων του Συλλόγου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

 

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

 

1. Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται υποβάλλοντας σχετική αίτηση διαγραφής, διαγραφομένου από την υποβολή της.

2. Πρόεδρος και Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου παραιτείται υποβάλλοντας σχετική έγγραφη αναφορά παραίτησης στον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου ή στον Πρόεδρο με αυτοπρόσωπη κατάθεση ή συστημένη επιστολή.

Η παραίτηση μπορεί να συμπληρωθεί και με προφορική αιτιολόγηση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο παραιτηθείς Πρόεδρος ή μέλος του Δ.Σ. δύναται να ανακαλέσει την υποβληθείσα παραίτηση, με έγγραφη αιτιολογημένη ανάκληση της, που θα κατατεθεί στο Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. ή στον Πρόεδρο τη επομένη προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., συνοδευόμενη από προφορική αιτιολόγηση της ανάκλησης στο Δ.Σ., ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων μελών.

Ανάκληση υποβληθείσης παραίτησης Προέδρου ή μέλους του Δ.Σ. μπορεί να γίνει μια φορά και μόνο κατά την διάρκεια θητείας του Δ.Σ.

3.  Πειθαρχικές Κυρώσεις. Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. επιβάλλονται σε μέλος του Συλλόγου ανάλογα οι ακόλουθες κυρώσεις:

α .Γραπτή Επίπληξη.

β. Προσωρινή Διαγραφή.

γ. Οριστική Διαγραφή.

Στις ακόλουθες περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς του μέλους :

 1. Αντιστρατεύεται έμπρακτα τις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συλλόγου.

(2) Παραβαίνει το καταστατικό, απειθαρχεί ή παρεμβάλλει προσκόμματα στις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Με τη συμπεριφορά και διαγωγή του προσβάλλει το κύρος ή των λειτουργία της Πολεμικής Αεροπορίας.

(4) Καταχράται χρήματα του Συλλόγου.

(5) Υβρίζει ή συκοφαντεί μέλη του Δ.Σ.

(6) Έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για εξύβριση σωματική βλάβη ή δυσφήμιση μέλους του Δ.Σ.

(7) Καθυστερεί αδικαιολόγητα συνδρομές τριών (3) ετών και εφόσον αυτές δεν τακτοποιηθούν εντός μηνός από την ημερομηνία πρόσκλησης του για τακτοποίηση της οφειλής του.

Το διαγραφόμενο για τον λόγο αυτό μέλος επανεγγράφεται εάν καταβάλλει τις οφειλόμενες εισφορές.

Σε περίπτωση που σε ένα μέλος επιβληθεί τρείς φορές η ποινή της «έγγραφης επίπληξης» αυτομάτως του επιβάλλεται και η ποινή της προσωρινής διαγραφής. Στις παραπάνω περιπτώσεις οι ποινές α και β εξετάζονται, βεβαιώνονται και επιβάλλονται από το Δ.Σ. ενώ στην γ περίπτωση λαμβάνει απόφαση η Γ.Σ. με πρόταση του Δ.Σ.

4. Έκπτωση Αξιώματος. Εκπίπτουν του αξιώματός ο Πρόεδρος του ΔΣ, Μέλη του ΔΣ ή και το Δ.Σ, όταν:

α . Έξι (6) τουλάχιστον Μέλη του ΔΣ καταθέσουν μομφή κατά του Προέδρου, σχετικά με την κανονικότητα λειτουργίας του ή την επάρκειά του περί την άσκηση των καθηκόντων του. Η μομφή εξεταζόμενη σε ειδική ολομέλεια του ΔΣ, κεκλεισμένων των θυρών, εφόσον υπερψηφιστεί από τα επτά (7) τουλάχιστον Μέλη του ΔΣ, ο Πρόεδρος εκπίπτει του αξιώματός του και αντικαθίσταται με προεδρεύοντα τον νύν Αντιπρόεδρο έως την οριστική αντικατάσταση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12Β3.

β. Μέλος του Δ.Σ. (περιλαμβανομένου και του Προέδρου) απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις ή κατ’ εξακολούθηση παρουσιάζει συχνές διακοπτόμενες ανάλογες απουσίες, οι οποίες υπερβαίνουν το 25% του συνόλου των έως τότε τακτικών και εκτάκτων συνεδριάσεων Δ.Σ. του τρέχοντος έτους, εκπίπτει του αξιώματός του, εφόσον κατά την απολογία του στο ΔΣ, οι απαντήσεις δεν είναι πειστικές από την πλειοψηφία των Μελών του ΔΣ.

γ. Το ΔΣ, έπειτα από πρόταση μομφής που υπογράφεται από το ένα 1/3 των ταμειακά εντάξει Μελών του Συλλόγου. Ο Πρόεδρος του ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει εντός μηνός έκτακτη ΓΣ, με μοναδικό θέμα την αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης. Εάν η πρόταση υπερψηφιστεί από τα 3/4 των παρόντων ταμειακά εντάξει μελών, τότε το ΔΣ παύεται και ταυτόχρονα ορίζεται προσωρινό ΔΣ, το οποίο εντός τριών (3) μηνών διενεργεί αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου ΔΣ.

5. Ο Πρόεδρος σε περίπτωση ασθενείας πέραν του εξαμήνου, αντικαθίσταται με προεδρεύοντα τον νύν Αντιπρόεδρο έως την οριστική αντικατάσταση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12Β3.

6. Οι αποφάσεις, που κατά τα παραπάνω λαμβάνονται, καταχωρούνται στα πρακτικά των αντίστοιχων συνεδριάσεων του ΔΣ και οι αποφάσεις κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους, ενημερώνοντας σχετικά τη ΓΣ, κατά την Ετήσια Τακτική σύγκλησή της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

 

ΠΟΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

 

Πόροι του Συλλόγου είναι :

α)    Οι εφ’ άπαξ εισφορές για εγγραφή νέων μελών

β)  Οι ετήσιες συνδρομές των μελών

γ)  Οι μετά από έγκριση του Δ.Σ. εισφορές – δωρεές  και χορηγήσεις τρίτων

δ)  Κάθε περιουσιακό στοιχείο που θα περιέλθει νόμιμα στο Σύλλογο από δωρεές, κληροδοτήματα, επιχειρήσεις.

ε)  Οι από τα κεφάλαια προερχόμενοι τόκοι.

στ)            Τα βοηθήματα από τρίτους προς έκδοση - ενίσχυση της εφημερίδας του Συλλόγου

ζ)  Οι ετήσιες εισφορές των συνδρομητών της εφημερίδας.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Περιουσιακά Στοιχεία είναι:

 1. Τα παντός είδους αντικείμενα, έπιπλα, πίνακες, ηλεκτρονικά μέσα και βοηθήματα που υπάρχουν στα γραφεία του Σ.Α.Σ.
 2. Χρηματικά ποσά που ανήκουν στο Σύλλογο και τα διαχειρίζεται.
 3. Η εφημερίδα ¨Νέα του Σ.Α.Σ.¨ ή και άλλα ενημερωτικά έντυπα, αναμνηστικά, βιβλία κ.λ.π.
 4. Ολόκληρο το αρχείο και η βιβλιοθήκη του Σ.Α.Σ.
 5. Οποιοδήποτε κινητό ή ακίνητο πρόκειται να αποκτηθεί νόμιμα.
 6. Η απόκτηση, με αγορά, από το Σύλλογο κινητών μεγάλης αξίας ή ακινήτων, γίνεται μόνο μετά από απόφαση και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11ο

 

Οικονομική Διαχείριση:

 1. Τα οικονομικά του Συλλόγου διαχειρίζεται το Δ.Σ δια του Ταμία του.
 2. Ο Σύλλογος τηρεί σε τράπεζα ή ταχυδρομικό ταμιευτήριο λογαριασμό στον οποίο κατατίθεται κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300€).
 3. Για την πληρωμή ή λήψη οποιουδήποτε ποσού εκδίδεται διπλότυπη απόδειξη και τηρούνται τα προβλεπόμενα βιβλία.
 4. Το Δ.Σ δύναται να εγκρίνει δαπάνες κίνησης, διαμονής και τροφής μελών του ΔΣ για εξυπηρέτηση σκοπών του Συλλόγου. Η διαδικασία έγκρισης και διάθεσης των σχετικών δαπανών ορίζεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Συλλόγου.
 5. Το Δ.Σ δύναται να εγκρίνει δαπάνες λειτουργίας περιφερειακών εκπροσώπων. Η διαδικασία έγκρισης και διάθεσης των σχετικών δαπανών ορίζεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Συλλόγου.
 6. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) ελέγχει την κανονική διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου, τακτικά οπωσδήποτε μια φορά το χρόνο για τον ισολογισμό και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης για την Γενική Συνέλευση (Ε.Τ.Γ.Σ.) και έκτακτα κατά την κρίση της.
 7. Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Συλλόγου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνεπάγεται την ανάμιξή του σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.
 8. Απαγορεύεται η είσπραξη από το Σύλλογο προμήθειας όταν εκμεταλλεύεται την περιουσία του.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.) -

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

Α. Διοίκηση Συλλόγου:

1.    Η Διοίκηση του Συλλόγου αποτελείται αποκλειστικά από πρόσωπα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Αστικό Κώδικα. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να είναι τακτικά μέλη του Συλλόγου, Έλληνες υπήκοοι ή Αλλοδαποί (με την προϋπόθεση να διαμένουν στην χώρα, ώστε να δύναται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του Συλλόγου) και να μην έχουν τεθεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης. Αποκλείεται της Διοίκησης Μέλος του Συλλόγου, το οποίο στερήθηκε αυτοδικαίως των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο διάστημα διαρκεί η στέρηση.

2.    Δεν μπορεί να εκλεγεί ένα Μέλος του Συλλόγου ως Πρόεδρος για περισσότερες από δυο (2) διαδοχικές θητείες. Μπορεί για μια (1) ακόμη θητεία, αλλά μετά από παρεμβολή μιας τουλάχιστον θητείας άλλου Δ.Σ.

3.    Δεν μπορεί να εκλεγεί ένα Μέλος του Συλλόγου ως Μέλος του Δ.Σ για περισσότερες από τρεις (3) διαδοχικές θητείες. Μπορεί για δύο (2) ακόμη θητείες, αλλά μετά από παρεμβολή μιας τουλάχιστον θητείας άλλου ΔΣ, μη προσμετρούμενης τυχόν θητείας του ως Προέδρου του ΔΣ.

 

Β. Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) - Ανάδειξη Οργάνων:

 1. Ο Σύλλογος Διοικείται από ενδεκαμελές (11) Συμβούλιο, τα Μέλη του οποίου εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια, με αρχαιρεσίες από τα Μέλη του Συλλόγου. Το ΔΣ  συγκροτείται σε σώμα, κατά την πρώτη μετά την εκλογή συνεδρίαση, εντός μιας εβδομάδας από την επίσημη ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων. Η συνεδρίαση αυτή συγκαλείται με τη φροντίδα του πλειοψηφίσαντος υποψηφίου για το ΔΣ.
 2. Οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο αλφαβητικά, που απαρτίζεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τους υποψήφιους για Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το δεύτερο τους υποψήφιους για Μέλη της  Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.).
 3. Εκλογή Προέδρου:

α. Μετά από αρχαιρεσίες: Στο πρώτο μέρος του ενιαίου ψηφοδελτίου περιλαμβάνονται αλφαβητικά οι  υποψήφιοι για το ΔΣ.. Ο πλειοψηφών υποψήφιος για το ΔΣ, ορίζεται ως Πρόεδρος. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί τη συγκεκριμένη θέση, τότε θα την καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος σε αριθμό ψήφων. Μη επιθυμούντος και τούτου, ο επόμενος σε σειρά ψήφων κ.ο.κ.. Μετά την κατά τα ανωτέρω ανάδειξη του Προέδρου, ακολουθεί αντίστοιχη διαδικασία για ανάδειξη και του Αντιπρόεδρου, αρχής γενομένης από τον δεύτερο πλειοψηφίσαντα. Σε περίπτωση που ουδείς επιθυμεί την θέση του Προέδρου, με μέριμνα του πλειοψηφίσαντος Μέλους του ΔΣ, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση, εντός δύο (2) μηνών,  για να διενεργήσει νέες αρχαιρεσίες .

β. Μετά από παραίτηση: Αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο, κατά την διαδικασία του προηγουμένου άρθρου 12Β3α και συμπληρώνεται η αριθμητική δύναμη του ΔΣ με το αμέσως επόμενο επιλαχόντα υποψήφιο για το ΔΣ.

4.Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής : Στο δεύτερο μέρος του ενιαίου ψηφοδελτίου περιλαμβάνονται αλφαβητικά οι υποψήφιοι για την Ε.Ε. Οι τρείς πλειονοψηφήσαντες αποτελούν την νέα Ε.Ε. Πρόεδρος ορίζεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 12Β3α.. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, μία εβδομάδα μετά από την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, εκλέγεται ο γραμματέας της Ε.Ε και αυτό κοινοποιείται στην Γραμματεία του Συλλόγου.

5.Εκλογή Αντιπροέδρου & Αναπληρωτή τούτου, Γενικού Γραμματέα & Αναπληρωτή τούτου, Ταμία, Κοσμήτορα και 5μελούς Συντακτικής Επιτροπής: Με μέριμνα του αναδειχθέντος Προέδρου, κατά την ίδια συνεδρίαση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, οι δύο επόμενοι τούτου σε αριθμό ψήφων ορίζονται Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος, αντίστοιχα, κατά τη διαδικασία του άρθρου 12Β3α. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προβαίνει στη διαδικασία εκλογής για τις θέσεις των Γενικού Γραμματέα και  Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, Ταμία και Κοσμήτορα, με αυτή την σειρά προτεραιότητας. Η εκλογή γίνεται μετά από εκδήλωση επιθυμίας υποψηφιοτήτων, αν είναι περισσότεροι του ενός με μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία (50%+1). Σε περίπτωση ισοψηφίας στην ανάδειξη κάποιου οργάνου διεξάγεται νέα μυστική ψηφοφορία μεταξύ των ισοψηφησάντων. Σε νέα ισοψηφία εκλέγεται εκείνος που έχει πάρει περισσότερες ψήφους για το ΔΣ. Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάποια από αυτές τις θέσεις, τότε κατά τη διαδικασία του άρθρου 12Β3α, ο πρώτος σε ψήφους μετά τον Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο ορίζεται Γεν. Γραμματέας, ο αμέσως επόμενος Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας, ο επόμενος Ταμίας και ο επόμενος Κοσμήτορας. Δεν επιτρέπεται η χρήση λευκού ψηφοδελτίου. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, ο Πρόεδρος αναζητά επιθυμούντες για συμμετοχή στην πενταμελή Συντακτική Επιτροπή. Είναι δυνατή η συμμετοχή των ήδη εκλεγμένων οργάνων και στην Συντακτική Επιτροπή. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι παραπάνω από πέντε διεξάγεται μυστική ψηφοφορία. Οι πέντε πλειονοψηφήσαντες ορίζονται ως Συντακτική Επιτροπή. Είναι δυνατή η ένταξη στη Σ.Ε Μέλους του ΣΑΣ με ειδικές γνώσεις περί την έκδοση έντυπου υλικού, ως ειδικού συμβούλου έκδοσης.. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτροπής αναδεικνύεται ως Πρόεδρος της Σ.Ε, εκείνος που έχει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων για το ΔΣ. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του, τότε ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 12Β3α. Είναι δυνατόν να οριστούν και αναπληρωτές ή και βοηθοί των ως άνω οργάνων, εφόσον - κατά την κρίση του Προέδρου - ανάλογος επιμερισμός έργου-καθηκόντων, θα συντελέσει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία και αύξηση της παραγωγικότητας του ΔΣ.

 

Γ. Μεταβατικό Στάδιο-Παραλαβή Παράδοση Δ.Σ-Διορισμός Προσωρινής Διοίκησης Συλλόγου.

Μέχρι την εκλογή οργάνων του νέου Δ.Σ ή το διορισμό Προσωρινής Διοίκησης και ανάληψης καθηκόντων των, η παλαιά Διοίκηση εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του Συλλόγου.

Σε κάθε αντικατάσταση Δ.Σ παρευρίσκεται και το προκάτοχο, το οποίο διενεργεί την παράδοση, για την οποία συντάσσεται σχετικό ενιαίο πρωτόκολλο. Αν δεν παραστεί κανένας από το απερχόμενο Δ.Σ, τότε τη Διοίκηση του Συλλόγου την αναλαμβάνει αυτοδίκαια και με απογραφή, κατά αρμοδιότητα, το νέο Δ.Σ.

Αν προκύψουν σοβαρές  αντικαταστατικές λειτουργίες του Δ.Σ, είναι δυνατόν έξη (6) τουλάχιστον Μέλη του Δ.Σ να υποβάλλουν στο Πρωτοδικείο Αθηνών αίτημα έκπτωσης του Δ.Σ και διορισμού Προσωρινής Διοίκησης του Συλλόγου, με σκοπό την διενέργεια Έκτακτης Γ.Σ, για αρχαιρεσίες.

Δ. Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τρείς (3) φορές το μήνα και έκτακτα όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστον Μέλη του, με έγγραφη αίτησή τους, που κατατίθεται στη Γραμματεία. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ μέσα σε πέντε (5) ημέρες, από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
 2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον έξι (6) μέλη του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές περιπτώσεις του παρόντος καταστατικού. Κατά την πρώτη συνεδρία για ανάδειξη των οργάνων και συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ, η παρουσία όλων των εκλεγέντων είναι υποχρεωτική, εκτός της περιπτώσεως απουσίας λόγω ασθένειας.
 3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η γνώμη που έχει την Προεδρική ψήφο.
 4. Οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. εκπέσει του αξιώματός του ή παραιτηθεί, αναπληρώνεται με αναπληρωματικό Μέλος, κατά το άρθρο 8. Τούτο καταχωρείται στα Πρακτικά συνεδρίασης της συγκεκριμένης ημέρας και ενημερώνονται τα μέλη του Συλλόγου μέσω του εντύπου και ηλεκτρονικού τύπου.
 5. Το Δ.Σ. λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση και εφαρμόζει τις αποφάσεις της, πάντοτε εντός των πλαισίων του Καταστατικού.
 6. Τα πρακτικά συνεδριάσεων και οι αποφάσεις του Δ.Σ τηρούνται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, από το Γενικό Γραμματέα και όλους τους παρόντες. Τυχόν αντίθετες απόψεις δυνατόν να καταγράφονται σε περίληψη την ίδια ημέρα, μετά την περιοχή των υπογραφών και αφού προηγούμενα υπογραφεί το πρακτικό και έναντι του ονόματός του σημανθεί σχετική παρατήρηση (βλέπε παρακάτω).
 7. Σε περίπτωση παραιτήσεων Μελών, κατά τη διαδρομή της θητείας ενός Δ.Σ, αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, το Δ.Σ. δύναται να λειτουργεί με τον ελάχιστο αριθμό των επτά (7) μελών. Αν τα μέλη του Δ.Σ. μειωθούν περαιτέρω αυτού του ελαχίστου και εφόσον ο υπολειπόμενος χρόνος θητείας του ΔΣ είναι μικρότερος του μισού της συνολικής θητείας του, είναι δυνατόν για να συμπληρωθεί η ελάχιστη αριθμητική δύναμη του Δ.Σ - με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των Μελών του Δ.Σ - να ανακληθούν παλαιότερες παραιτήσεις, με τη σύμφωνη γνώμη τους, αν έχουν εκλείψει οι λόγοι υποβολής των ή σε μη εξεύρεση ανάλογης διεξόδου, να αναζητηθούν εθελοντές συμπλήρωσης του Δ.Σ, από Μέλη του Συλλόγου, προκειμένου να οδηγηθεί ο Σύλλογος σε νέες αρχαιρεσίες κατά την ερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Σε αδυναμία εξεύρεσης σχετικής διεξόδου ή αν ο υπολειπόμενος χρόνος είναι μεγαλύτερος του μισού της συνολικής θητείας του ΔΣ, τότε συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Ε.Γ.Σ.), εντός 40 ημερών, για αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου Δ.Σ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. :

 1. Αντιπροσωπεύει το Σύλλογο σε κάθε Αρχή ή Δικαστήριο και σε όλες τις σχέσεις με οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 2. Συγκαλεί και προεδρεύει του ΔΣ. Καθορίζει, με το Γ.Γ., τα προς συζήτηση θέματα σε κάθε συνεδρίαση του ΔΣ.
 3. Προσκαλεί τα μέλη του Δ.Σ σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, καθώς και σε Γενικές Συνελεύσεις, σύμφωνα με το παρόν.
 4. Διευθύνει τις εργασίες του Δ.Σ και τις εργασίες των  Διευρυμένων ή Ανοικτών Συμβουλίων ή Συνεδριάσεων.
 5. Προβαίνει σε απολογισμό πεπραγμένων της παρελθούσης περιόδου και εισηγείται τους μελλοντικούς στόχους του Συλλόγου στη ΓΣ
 6. Υπογράφει την εξερχόμενη αλληλογραφία του Συλλόγου και τα εντάλματα πληρωμής με το Γραμματέα και τον Ταμία του Συλλόγου, αντίστοιχα.
 7. Επιδίδει τις τιμητικές διακρίσεις που αποφασίζει το ΔΣ.
 8. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ.

10. Υπογράφει τη Φορολογική Δήλωση του Συλλόγου και την υποβάλλει στη αρμόδια ΔΟΥ.

11.     Είναι υπεύθυνος έναντι του τύπου και εκδότης της εφημερίδας ¨ΝΕΑ του ΣΑΣ¨ ή άλλου επίσημου εντύπου ή ηλεκτρονικού δελτίου-ιστοσελίδας ενημέρωσης, του Συλλόγου.

12. Επιλαμβάνεται έκτακτων θεμάτων ή και ρουτίνας, όταν απαιτούν άμεσες ενέργειες ή διαχείριση, ενημερώνοντας σχετικά το Δ.Σ στην πρώτη συνεδρίασή του. Σε περιπτώσεις επειγόντων-εξαιρετικής σημασίας θεμάτων, σε οποιαδήποτε περίοδο του έτους, συγκαλεί εκτάκτως το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ο Αντιπρόεδρος :

 1. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. Απουσιάζοντος ή κωλυομένου και του Αντιπροέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος.
 2. Εκτελεί καθήκοντα που του αναθέτει ο Πρόεδρο.
 3. Συντονίζει και ελέγχει το έργο των Επιτροπών και Ομάδων εργασίας και ενημερώνει τον Πρόεδρο για την εξέλιξη των εργασιών που τους έχουν ανατεθεί.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ – ΤΑΜΙΑ – ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ – ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΡΘΡΟ 15ο

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας:

 1. Διευθύνει το Γραφείο Γραμματείας του Συλλόγου.
 2. Συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. Μεριμνά για την υπογραφή τους από τα παρόντα μέλη.
 3. Τηρεί τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
 4. Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, και μεριμνά για τη διεκπεραίωσή της.
 5. Φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου και το παντοειδές αρχειακό υλικό του.
 6. Προσυπογράφει την εξερχόμενη αλληλογραφία του Συλλόγου και τα εντάλματα πληρωμής με τον Πρόεδρο ή τούτου απουσιάζοντος με τον Αντιπρόεδρο και τον Ταμία του Συλλόγου, αντίστοιχα  και σφραγίζει την υπόψη αλληλογραφία.
 7. Τηρεί Γενικό Μητρώο των μελών του Συλλόγου, με τη βοήθεια του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή του Συλλόγου.
 8. Μεριμνά για την έκδοση των δελτίων ταυτότητας Μέλους του ΣΑΣ, σε όλα τα Τακτικά Μέλη του Συλλόγου.
 9. Τηρεί τα ακόλουθα βιβλία:

α. Πρωτόκολλο εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.

β. Βιβλία Πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.

γ. Βιβλία Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μελών του Συλλόγου.

δ. Γενικό Μητρώο των μελών του Συλλόγου.

Στα παραπάνω καθήκοντά του θα βοηθείται και αντικαθίσταται από τον Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Καθήκοντα Ταμία.

Ο Ταμίας φροντίζει:

 1. Για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής, των συνδρομών, των εκτάκτων εισφορών και όλων, γενικά, των προς το Σύλλογο οφειλών και προσφορών, εκδίδοντας σχετικές διπλότυπες αποδείξεις.
 2. Καταθέτει τα εισπραχθέντα ποσά σε τηρούμενους σχετικούς λογαριασμούς του Συλλόγου. Μπορεί να κρατάει στα χέρια του ποσό μέχρι 300 Ευρώ, για εξόφληση τρεχουσών δαπανών του Συλλόγου, αναπροσαρμοζόμενο ανάλογα των αναγκών από το Δ.Σ.
 3. Κάθε ποσό πάνω από το ποσό των τριακοσίων (300€) ευρώ υποχρεούται να το καταθέτει σε Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και για κάθε ανάληψη πρέπει να έχει την έγκριση του Δ.Σ. Για την πληρωμή παγίων εξόδων ,όπως πληρωμές ενοικίου, κοινοχρήστων και λογαριασμούς ΔΕΚΟ και έκδοση εφημερίδας, η έγκριση του Δ.Σ δίδεται εκ των υστέρων.
 4. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία του Συλλόγου και υποβάλλει στο Δ.Σ, μηνιαία , τριμηνιαία, σύντομη έκθεση για την κατάσταση των οικονομικών του Συλλόγου  και αναλυτική στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου.
 5. Συντάσσει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό, ισολογισμό και τον προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος και τα υποβάλλει στη Γ.Σ, για λογαριασμό του Δ.Σ, για τελική έγκριση και απαλλαγή του Δ.Σ
 6. Ενεργεί, με εντολή του Προέδρου ή απουσιάζοντος τούτου του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα, κάθε πληρωμή που αποφασίστηκε από το Δ.Σ.
 7. Συντάσσει με τη συνδρομή Λογιστή τη Φορολογική Δήλωση του παρελθόντος οικονομικού έτους και μετά την υπογραφή της από τον Πρόεδρο του Συλλόγου, την παραδίδει στον Πρόεδρο για να την καταθέσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 8. Εφόσον τα οικονομικά το επιτρέπουν και μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ, καταβάλλει δαπάνες μετακίνησης, σίτισης και διαμονής, σε Μέλη της Διοίκησης του Συλλόγου ή οριζόμενα Μέλη του Συλλόγου, που συμμετέχουν σε Συλλογικές αποστολές-υποχρεώσεις του Συλλόγου, εκτός του Νομού της έδρας των ή και στο εξωτερικό, λειτουργικών δαπανών περιφερειακών εκπροσώπων Συλλόγου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 (4,5).
 9. Στα παραπάνω καθήκοντά του θα βοηθείται από μέλος του Δ.Σ , το οποίο θα ορίζεται με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ταμία.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Καθήκοντα Κοσμήτορα.

Ο Κοσμήτορας (Έφορος):

 1. Καταρτίζει, εισηγείται στο ΔΣ και τροποποιεί τα προγράμματα εκδηλώσεων, ενημερωτικών διαλέξεων, πολιτιστικών, επιστημονικών, επιμορφωτικών και φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων επικοινωνίας Μελών ή και οικογενειών (τσάι, καφές κ.λ.π.), συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων, εορτών, εκδρομών κ.λ.π. για κάθε ημερολογιακό έτος ή περιόδο, τα οποία μετά την έγκρισή τους από το ΔΣ, υλοποιούνται με μέριμνά του.
 2. Μεριμνά και επιβλέπει για την καλύτερη οργάνωση του προγράμματος των εγκεκριμένων εκδηλώσεων από το Δ.Σ.
 3. Μεριμνά για την εξασφάλιση της τάξης και ευκοσμίας, κατά την υλοποίηση των εκδηλώσεων του Συλλόγου.
 4. Ενδιαφέρεται και φροντίζει για την τάξη, τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια εγκαταστάσεων και την εικόνα των γραφείων, χώρων και μέσων του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Επιτροπές Συλλόγου.

Στο Σύλλογο λειτουργούν Επιτροπές. Οι Επιτροπές έχουν Πρόεδρο, ο οποίος συντονίζει και κατευθύνει το έργο τους. Οι Επιτροπές αυτές, είναι οι παρακάτω:

 1. Επιτροπή Σύνταξης Έντυπου, Ηλεκτρονικού Τύπου και Διαδικτύου. Είναι πενταμελής. Εκλέγεται όπως ορίζεται στο άρθρο 12Β4. Μεριμνά για τη συγκέντρωση, διάταξη και ανάλογη ένταξη της ύλης στο αντίστοιχο μέσο ενημέρωσης. Κείμενα, θέματα, ύφος γραφής ή σχήματα λόγου τα οποία προσβάλλουν ή αναπαράγουν πεδίο αντιπαραθέσεων δεν δημοσιεύονται. Η έκταση των κειμένων ορίζεται στους όρους συνεργασίας της εφημερίδας και λοιπών μέσων. Η Επιτροπή αναπέμπει στο Δ.Σ αμφιβόλου υφής κείμενα, προς λήψη τελικής απόφασης για δημοσίευση ή απόρριψη.
 2. Επιτροπή Αξιολόγησης Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων. Είναι τριμελής. Συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Συλλόγου.
 3. Επιτροπές Εργασίας. Ο Πρόεδρος, με την έγκριση του Δ.Σ, δύναται να συγκροτεί τις αναγκαίες κατά περίπτωση ή διαρκείς επιτροπές εργασίας, για μελέτη, εισηγήσεις και παρακολούθηση θεμάτων ιδιαιτέρου κοινού ενδιαφέροντος.

Λεπτομέρειες και αναλυτικά καθήκοντα όλων των Κύριων Οργάνων, Αναπληρωτών τούτων ή βοηθών, Επιτροπών ή ομάδων εργασίας του Συλλόγου, ορίζονται στον  Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Συλλόγου .

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 19ο

 

 1. Για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ, η Γενική Συνέλευση, κατά την τακτική σύνοδό της για αρχαιρεσίες, ταυτόχρονα με την εκλογή των Μελών του Δ.Σ, εκλέγει και τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) και αναπληρωματικά Μέλη της.
 2. Η Ε.Ε. ελέγχει το ταμείο και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά εισπράξεων και πληρωμών, καθώς και τα λογιστικά βιβλία με τακτικούς και έκτακτους, κατά την κρίση της, ελέγχους και ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ.
 3. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Συλλόγου για θέματα οικονομικής φύσεως.
 4. Υποβάλλει και αναλύει στη Γενική Συνέλευση την Ετήσια Έκθεση Οικονομικής Διαχείρισης του Δ.Σ το διαρρεύσαν τελευταίο οικονομικό έτος.
 5. Η θητεία της Ε.Ε. είναι η ιδία με αυτή του Δ.Σ, ήτοι τριετής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 20ο

 1. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου, αναφερόμενος σε όλα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές αυτών και στις δαπάνες που έγιναν, ενεργείται κάθε χρόνο από την Εξελεγκτική Επιτροπή, όπως ορίζει το άρθρο 19 του παρόντος.
 2. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε χρόνου, καθώς και Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μελών, μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους.
 3. Το διαχειριστικό έτος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 

ΑΡΘΡΟ 21ο

Γενική Συνέλευση.

 1. Είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του Συλλόγου. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ταμειακά εντάξει Μελών της και είναι υποχρεωτικά εκτελεστές από το Δ.Σ., με την προϋπόθεση ότι συνάδουν με το Καταστατικό του Συλλόγου.
 2. Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Συλλόγου (Γ.Σ.) συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τακτικά μια φορά το χρόνο και συγκεκριμένα το τελευταίο Σάββατο του Ιανουαρίου ή το πρώτο Σάββατο του Φεβρουαρίου, στην έδρα του Συλλόγου, στην Αθήνα. Έκτακτα συνέρχεται μετά από απόφαση του Δ.Σ, αν παρουσιαστεί σχετική σοβαρή ανάγκη ή όταν το 1/10 των ταμειακά εντάξει Μελών ζητήσουν τούτο έγγραφα, αναγράφοντας και τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα από της ημερομηνίας της υποβολής της αιτήσεως.
 3. Για την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ δίνεται δημοσιότητα μέσα από τα έντυπα του Συλλόγου (Νέα του ΣΑΣ κ.λ.π) ή και από την Ηχώ των Αιθέρων και το διαδύκτιο, τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ, αναγράφοντας και τα θέματα που θα την απασχολήσουν.
 4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών. Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη, εκτός και αν πρόκειται περί εκτάκτου (μετά την αναγγελία της ΓΣ) και αρκούντος σοβαρού θέματος αρμοδιότητας της ΓΣ, η έκτακτη εγγραφή και συζήτηση του οποίου θα προταθεί από τον Πρόεδρο της ΓΣ και εγκριθεί από την πλειοψηφία του σώματος.
 5. Το καταστατικό δεν μπορεί να περιορίσει το δικαίωμα της Γενικής Συνέλευσης να παύει τα όργανα της διοίκησης για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Οι αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν παραβρίσκονται σ’ αυτή  το ένα τέταρτο (1/4) των ταμειακά εντάξει Μελών του Συλλόγου. Αν δεν πετύχει η απαρτία στην πρώτη συνέλευση, επαναλαμβάνεται αυτοδικαίως και χωρίς προσκλήσεις την ίδια ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδος στα γραφεία του Συλλόγου. Η δεύτερη συνέλευση (επαναληπτική) βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα, όχι όμως λιγότερα των είκοσι (20).

 

ΑΡΘΡΟ 23ο

Αν γίνει μία φορά απαρτία αυτή θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος των εργασιών της Γεν. Συνέλευσης .Τα θέματα της Γ.Σ. ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και γνωστοποιούνται από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο του Συλλόγου. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον περιλαμβάνει στοιχεία απολογισμού, και αρχαιρεσιών, τις διευθύνει Πρόεδρος που εκλέγεται απ’ αυτήν αμέσως μετά την διαπίστωση της απαρτίας ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, δια του Προέδρου του. Μαζί με τον Πρόεδρο εκλέγονται και δύο γραμματείς για την τήρηση των πρακτικών και υπογραφή των ή τον έλεγχο και υπογραφή των πρακτικών που έχουν κρατηθεί-ηχογραφηθεί και απομαγνητοφωνηθεί από ειδικό πρακτικογράφο. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υποψήφιοι για εκλογή δεν επιτρέπεται να εκλεγούν Πρόεδρος ή Γραμματέας στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν γίνεται απολογισμός, αρχαιρεσίες, μομφή κατά ΔΣ, έκτακτη σύγκληση κατά το άρθρο 21 (2) μετά από αίτηση του 1/10 των ταμειακά εντάξει Μελών του Συλλόγου, αλλά συζήτηση έκτακτων και σοβαρών θεμάτων, τις εργασίες της ΓΣ τις διευθύνει ο Πρόεδρος του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Α. Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση:

 1. Γίνεται ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων από τον Πρόεδρο του Συλλόγου και τίθενται οι στόχοι του τρέχοντος έτους.
 2. Κατατίθενται ο οικονομικός ισολογισμός – απολογισμός από τον Ταμία του Συλλόγου καθώς και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους.
 3. Αναπτύσσεται και κατατίθεται από τον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής. η έκθεση της Ε.Ε, σε ότι αφορά στη διαχειριστική δράση του παρελθόντος έτους.
 4. Γίνεται απονομή τυχόν τιμητικών διακρίσεων, βραβεύσεων κ.λ.π από τον Πρόεδρο του Συλλόγου.

Β. Κατά την Γενική Συνέλευση εκλογής οργάνων εκπροσωπήσεως του Συλλόγου:

Ισχύει ότι και στην Ετήσια Γ.Σ και επιπροσθέτως λογοδοτεί η απερχόμενη Διοίκηση με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και καταθέτει έγγραφα την λογοδοσία της, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά.

Γ. Η Γεν. Συνέλευση αποφαίνεται για όλα τα παραπάνω θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη, όπως και κάθε άλλο θέμα που έχει τεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από οποιαδήποτε μέλος του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Αρχαιρεσίες.

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των οργάνων της Διοίκησης του Συλλόγου, γίνεται μυστικά με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κατά αλφαβητική σειρά, ως αναφέρεται και στο άρθρο 12. Περιφερειακή ψηφοφορία γίνεται και σε πόλεις, όπου υπάρχουν Παραρτήματα της ΕΑΑΑ ή και στην  Κύπρο, εφόσον υπάρχουν Περιφερειακοί Εκπρόσωποι του Συλλόγου.

Οι Εφορευτικές Επιτροπές ορίζονται έγκαιρα, μετά από συνεργασία του Αντιπροέδρου και του Γεν. Γραμματέα, με τους περιφερειακούς εκπροσώπους και του Δ Σ του Συλλόγου.

Η σύνθεση των Εφορευτικών Επιτροπών κοινοποιείται από το Γεν. Γραμματέα στον Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και στους Περιφερειακούς Εκπροσώπους του Συλλόγου, για προεργασία και ενημέρωση των ενδιαφερομένων Μελών του Συλλόγου, τουλάχιστον 2 μήνες προ των εκλογών. Στις πόλεις που υπάρχουν Παραρτήματα της ΕΑΑΑ και Περιφερειακοί Εκπρόσωποι του Συλλόγου, εκλέγεται ένας Περιφερειακός Εκπρόσωπος, εφ’ όσον βέβαια θέτουν υποψηφιότητα περισσότεροι του ενός και τυπώνουν ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά, ως το ψηφοδέλτιο για το ΔΣ του Συλλόγου,  ενημερώνοντας έγκαιρα το Δ.Σ  του Συλλόγου.

Οι υποψηφιότητες για το ΔΣ του Συλλόγου ή για Περιφερειακός Εκπρόσωπος του Συλλόγου, πρέπει να γνωστοποιούνται στο Δ.Σ. ένα μήνα νωρίτερα, με έγγραφη αίτηση ή μετά από  πρόταση τριών (3) Μελών του Συλλόγου (το ελάχιστο). Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν επαρκείς δηλώσεις για το Δ.Σ, η διαδικασία δήλωσης υποψηφιοτήτων συνεχίζεται ως την προ-προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας και με μέριμνα του Γεν. Γραμματέα ενημερώνονται με FAX ή και τηλεφωνικά η Κεντρική και περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές. Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρξουν οι σχετικές δηλώσεις, η θητεία του παλιού Δ.Σ παρατείνεται για έξι (6) μήνες, οπότε και θα προκηρύξει εκλογές με οποιονδήποτε αριθμό υποψηφίων.

Το Δ.Σ ανακηρύσσει τους υποψηφίους, εφ’ όσον πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 12 και αναρτά την λίστα έγκαιρα στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου και των περιφερειακών Παραρτημάτων ΕΑΑΑ, με μέριμνα του Γεν. Γραμματέα  και των τοπικών Περιφερειακών Εκπροσώπων.

Τα ψηφοδέλτια παραδίδονται ή διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ, μια εβδομάδα πριν την ψηφοφορία, στους εκάστοτε Προέδρους των Εφ.Επ. Η Εφορευτική Επιτροπή (Εφ. Επ) Αθηνών, είναι θεωρείται και Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συντονίζει την εκλογική διαδικασία, επιλύει προβλήματα, συλλέγει τα συνολικά τελικά αποτελέσματα.

Μαζί με τα ψηφοδέλτια και με μέριμνα του Ταμία και Γεν. Γραμματέα, αποστέλλονται σε κάθε Περιφερειακό Εκπρόσωπο ενημερωμένες πλήρεις ονομαστικές καταστάσεις των Μελών του Συλλόγου της περιοχής, με τυχόν οικονομικές τους εκκρεμότητες.

Οι Εφ.Επ, μετά το κλείσιμο της κάλπης, καταμετρούν τις ψήφους, τις καταχωρούν σε ειδικό πρακτικό, κυρώνουν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και κατόπιν προσυνεννοήσεως με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, του τα υποβάλλουν άμεσα με FAX ή άλλο έγκυρο μέσο που τους υπέδειξε, πλην τηλεφώνου.

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής συγκεντρώνει όλα τα αποτελέσματα και κάνει αρχική ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στην περιφέρεια, καταχωρημένα σε ενιαίο τυποποιημένο πρακτικό, υπογραμμένα από τις περιφερειακές Εφ. Επ. διαβιβάζονται στα Γραφεία του Συλλόγου, με αποδέκτη τον Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, το αργότερο εντός τετραημέρου.

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, συντάσσει συνολικό πρακτικό αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, το οποίο υπογράφουν όλα τα  Μέλη της Επιτροπής. Εντός 5νθημέρου από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών, υποβάλλει στο απερχόμενο Δ.Σ του Συλλόγου, το υπόψη πρακτικό με τα τελικά αποτελέσματα. Με μέριμνα του Γεν. Γραμματέα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου και ταυτόχρονα διαβιβάζεται με FAX ή εγγράφως στον Περιφερειακό Εκπρόσωπο, για ανάρτηση και στον εκεί πίνακα ανακοινώσεων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΑΡΘΡΟ 26ο

 

Α. Εφαρμογή και Αναθεώρηση Καταστατικού:

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος καταστατικού περιγράφονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Συλλόγου, ο οποίος εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Το Καταστατικό του Συλλόγου είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί με την παρουσία ή και εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση των μισών (1/2), τουλάχιστον, των ταμειακά εντάξει Μελών και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων, εφόσον:

 1. Έχουν συμπληρωθεί έξι (6), τουλάχιστον, χρόνια από την τελευταία αναθεώρηση.
 2. Έχουν ατονήσει ή έχουν παύσει να ισχύουν διατάξεις του, λόγω επέλευσης νέων δεδομένων.
 3. Ζητηθεί τούτο με έγγραφη, πλήρως αιτιολογημένη, πρόταση των 3/4 των μελών του ΔΣ και το εγκρίνει η ΓΣ, με σχετική πλειοψηφία (50%+1).
 4. Ζητηθεί τούτο με έγγραφη, πλήρως αιτιολογημένη, πρόταση 50 τουλάχιστον, ταμειακά τακτοποιημένων Τακτικών Μελών του Συλλόγου και το εγκρίνει η ΓΣ, με σχετική πλειοψηφία (50%+1).
 5. Κάθε τροποποίηση θα βρίσκεται πάντοτε σε εναρμόνιση προς τις ισχύουσες διατάξεις περί Σωματείων και Ενώσεων του ισχύοντα Αστικού Κώδικα.

 

Β. Διάλυση του Συλλόγου- Τύχη της Περιουσίας του.

 1. Ο Σύλλογος διαλύεται πάντοτε με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μελών, στις εξής περιπτώσεις:

α. Εάν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20).

β. Με απόφαση της ΓΣ, που θα ληφθεί με πλειοψηφία των 3/4 των Τακτικών Μελών, μετά από έγγραφη αιτιολογημένη πρόταση του 1/4 των ταμειακά τακτοποιημένων Μελών.

γ.  Αν το ζητήσει το 1/5 των ταμειακά εντάξει Μελών του.

δ.  Αν το ζητήσει η εποπτεύουσα αρχή.

ε. Αν ο Σύλλογος επιδιώκει διαφορετικούς σκοπούς από εκείνους που ορίζει το καταστατικό.

2. Μετά τη διάλυση του Συλλόγου

α.  Η περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται στη ΣΤΥΑ ή σε διάδοχο σχήμα της , εφόσον τούτο κριθεί και εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση, με την πλειοψηφία της προηγουμένης παραγράφου 1β., ότι ανταποκρίνεται στην ιστορική συνέχειά της. Σε αντίθετη περίπτωση η περιουσία του περιέρχεται σε οίκο ευγηρίας της Π.Α, εφόσον θα δέχεται και Υπαξιωματικούς Απόφοιτους ΣΤΥΑ. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος οίκος ευγηρίας η περιουσία περιέρχεται στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας.

β.  Το αρχείο του Συλλόγου περιέρχεται στο γραφείο Ιστορίας της Π.Α, ως Μουσειακό στοιχείο.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Με πρόταση του ΔΣ, η Γενική Συνέλευση ανακηρύσσει Δωρητές ή Ευεργέτες ή Επίτιμα Μέλη του Συλλόγου και αποφασίζει για την τιμή που θα κάνει (ευχαριστήρια επιστολή, δίπλωμα κ.λ.π), αναθέτουσα την εκτέλεση των αποφάσεών της στο ΔΣ. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 28ο

Το παρόν Καταστατικό που  περιλαμβάνει είκοσι οκτώ (28) άρθρα, μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει όπως τροποποιήθηκε, από της εγγραφής των τροποποιήσεων στο τηρούμενο Δημόσιο Βιβλίο Σωματείων  του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

Αθήνα 31-1-2009

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 
Ο                                                         Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ                                                  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΥΔΗΣ