Σύνδεση


ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡ. 244/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΕ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Α.Σ)

Επιμέλεια Γ. Εμμανουηλίδης Ν.Σ./Σ.Α.Σ.

Γράφει ο Γιάννης Αβραμίδης μέλος του Δ.Σ./Σ.Α.Σ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με το Ν.3865/2010 του πρώτου Μνημονίου επιβλήθηκε παρακράτηση στο σύνολο της μικτής σύνταξης με κλιμακούμενο ποσοστό από 3% έως 10%, σε 250.000 περίπου συνταξιούχους του δημοσίου (κυρίως των ειδικών μισθολογίων), με σύνταξη από 1400,00 ευρώ και άνω. Η παρακράτηση ονομάστηκε Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) υπέρ του ταμείου Α.Κ.Α.ΓΕ. (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών), γνωστό ως «κουμπαράς» των ταμείων, που σπάει μόνο όποτε υπάρχουν προβλήματα ρευστότητας........

Με το Ν. 4002/2011 οι συντελεστές παρακράτησης αυξήθηκαν και διαμορφώθηκαν ως : από 1400,01 έως 1700,00 ευρώ 3%, από 1700,01 έως 2000,00 6%, από 2000,01 έως 2300,00 ευρώ 7%, από 2300,01 έως 2600,00 9%, από 2600,01 έως 2900,00 10%, από 2900,01 έως 3200,00 12%, 3200,01 έως 3500,00 13% και 3500,01 και άνω 14%. (Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η μηνιαία παρακράτηση για μικτή σύνταξη με μισθολογική προαγωγή Ταξιάρχου είναι 2096,32 Χ 7% = 146,74 ευρώ).

Την 26 Μαίου 2015 η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την αρ. 244/2017 απόφασή της, έκρινε με ψήφους 25 υπέρ και 9 κατά, αντισυνταγματική την παρακράτηση της Ε.Α.Σ.. Επίσης έκρινε με ψήφους 15 υπέρ και 12 κατά, ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, λόγω αρνητικής δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, για όσους ΔΕΝ προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη και θα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σύμφωνα πάντα με τις υπάρχουσες πληροφορίες (έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος) και τις νομικές ερμηνείες του νομικού συμβούλου του Σ.Α.Σ. κ. Γ. Εμμανουηλίδη, θα δικαιωθούν κατ’ αρχήν μόνο όσοι είχαν προσφύγει στην δικαιοσύνη με την πρότυπη δίκη και στους λοιπούς ενδιαφερόμενους γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Πρώτη Περίπτωση: Το Γ.Λ.Κ. κατά την εφαρμογή της παρακράτησης Ε.Α.Σ. Ν. 3865/2010, με έγγραφό του την 5/8/2010, ενημέρωσε τους συνταξιούχους ότι «ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 67 του Π.Δ. 69/2007 ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ». Έτσι αρκετοί συνάδελφοι έχουν προσφύγει με ΕΝΣΤΑΣΗ ενώπιον του Α’ Κλιμακίου του Ε.Σ., σε αρκετούς δε έχει κοινοποιηθεί η διαβίβαση των εγγράφων από το Γ.Λ.Κ. στη Γραμματεία του Α’ Κλιμακίου του Ε.Σ. Σύμφωνα δε με πληροροφορίες της Γραμματέιας του Α’ Κλιμακίου του Ε.Σ. για τους συνταξιούχους που έχουν υποβάλλει την Ένσταση, μετά την δημοσιοποίηση της απόφασης 244/2017 απόφασης θα συνεδριάσουν οι δικαστές για να αποφασίσουν την τύχη των ενστάσεων εντός των προσεχών μηνών, οπότε και θα ενεργήσουν ανάλογα.
Δεύτερη περίπτωση: Απόστρατοι συνάδελφοι που έχουν μικτή σύνταξη πάνω από 1400,00 ευρώ και τους γίνεται παρακράτηση Ε.Α.Σ., αλλά δεν προσέφυγαν σε ένδικα μέσα και επιθυμούν να διεκδικήσουν αφ’ ενός την διακοπή – παύση της παρακράτησης Ε.Α.Σ., και αφ’ ετέρου αναδρομικά, θα πρέπει αρχικά να υποβάλλουν αίτηση στο ΓΛΚ ( πατήστε ΕΔΩ για το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ της ΑΙΤΗΣΗΣ) και εν συνεχεία εφόσον τούτο δεν ικανοποιήσει το αίτημα εντός 60 ημερών, θεωρούμενης της απάντησης αρνητικής, θα απαιτείται ατομική αγωγή ή συμμετοχή σε ομαδική αγωγή.
Σχετικά πάντως με την διαλαμβανόμενη στην αρ. 244/2017 απόφαση δέσμευση διεκδίκησης αναδρομικών από τον χρόνο δημοσίευσης της απόφασης, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει δεχθεί ότι κανένα μέτρο δεν μπορεί να είναι νόμιμο, εάν δεν είναι σύμφωνο με τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα του Κράτους (ΔΕΚ Συλ. 1991 σελ. 1-2925 αρ. περιθ. 41).
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παραβίαση θεμελιώδους δικαιώματος, το δικαστήριο κηρύσσει την πράξη ακύρωσης αναδρομικά και ολοσχερώς δεσμευτικά άκυρη.