Σύνδεση


ΘΕΜΑ: «ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ».

Αξιότιμοι κύριοι,
Με παράγραφο 5 του άρθρου 35 του Ν.4387/2016 αναπροσαρμόστηκε το ποσοστό κρατήσεων υπέρ υγειονομικής περίθαλψης ενώ παράλληλα αποσαφηνίστηκε ότι ο υπολογισμός της συγκεκριμένης κράτησης πρέπει να γίνεται επί του καθαρού ποσού που προκύπτει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων που επιβάλλουν στις συντάξεις οι μνημονιακοί νόμοι Ν.3865/2010 Ν.3986 /2011.
Μέχρι σήμερα το ΓΛΚ υπολογίζει την συγκεκριμένη κράτηση επί του συνόλου των συντάξιμων αποδοχών, δηλαδή πριν την αφαίρεση των κρατήσεων των ανωτέρω μνημονιακών νόμων, με αποτέλεσμα να παρακρατούνται μεγαλύτερα από τα πραγματικά αναλογούντα ποσά για υγειονομική περίθαλψη και να δημιουργείται σημαντική μηνιαία οικονομική βλάβη στους συνταξιούχους.
Για την άρση και αποκατάσταση της συγκεκριμένης αδικίας απαιτείται η κατ΄ αρχήν υποβολή σχετικής αίτησης στο ΓΛΚ με αίτημα αφενός μεν την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της συγκεκριμένης κράτησης – εισφοράς (εφόσον δεν έχει αλλάξει), αφετέρου την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος του ποσού που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του ποσού που πραγματικά έπρεπε να παρακρατηθεί και του ποσού έχει παρακρατηθεί.
Το γραφείο μας σε ότι αφορά τους πελάτες του, έχει ήδη καταθέσει για λογαριασμό τους σχετική αίτηση στο ΓΛΚ με αίτημα:
(α) την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της εισφοράς για την υγειονομική πε-ρίθαλψη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.4387/2016
(β) τον αναδρομικό επαναϋπολογισμό της εισφοράς για την υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με τα ανωτέρω και την επιστροφή σε κάθε δικαιούχο ως αχρεωστήτως κατα-βληθέν το ποσό που έχει καταβληθεί πέραν του πραγματικά αναλογούντος.
Περαιτέρω προσφέρουμε την δυνατότητα στο σύνολο των μελών σας να καταθέσουν την υπόψη αίτηση μέσω του γραφείου μας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, άλλη δέσμευση ή υποχρέωση.
Για το πλήρες κείμενο της ενημέρωσης καθώς και τα ΝΕΑ τηλέφωνα επικοινωνίας του Δικηγορικού Γραφείου ΠΕΤΡΑΔΕΛΛΗ – ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ & Συνεργάτες πατήστε ΕΔΩ