Σύνδεση


• Μέχρι τον Ιούνιο του 2016 η κράτηση για υγειονομική περίθαλψη υπολογίζετο με συντελεστές το ποσό σύνταξης + EOB Χ 6% = Περίθαλψη (μη ορθός υπολογισμός).
• Τον Ιούνιο του 2016 η κράτηση υπολογίζετο με συντελεστές το ποσό σύνταξης, + EOB αφαιρουμένης της κράτησης Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ν. 3865/10) Χ 6% = Περίθαλψη (μη ορθός υπολογισμός).
• Από τον Ιούλιο του 2016 η κράτηση υπολογίζεται με συντελεστές το ποσό της σύνταξης, + ΕΟΒ αφαιρουμένων των κρατήσεων Νόμων 3865/2010, 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 Χ 6% = Περίθαλψη (ορθός υπολογισμός).
Οι συνάδελφοι μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την διαφορά της νόμιμης από την μη νόμιμη κράτηση για το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως τον Οκτώβριο του 2016, με το ακόλουθο κείμενο στην αίτηση: Ως το συνημμένο υπόδειγμα με θέμα Αναδρομικά περίθαλψης Ν 4334/2015 και Ν 4336/2015 άρθρο 44 παράγραφος 30
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο Γ.Λ.Κ έως 31/12/2016


«Παράκληση για την επιστροφή της διαφοράς κράτησης για Υγειονομική Περίθαλψη που μου έγινε από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως τον Οκτώβριο του 2016, καθότι υπολογίσθηκε χωρίς την μείωση από την σύνταξη των περικοπών με τους Νόμους 3865/2010, 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012.»
Άρθρο 44 Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων
Η παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α΄ 80) η οποία με τις διατάξεις της περίπτωσης 2, υποπαράγραφος Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) αναριθμήθηκε σε παρ. 30, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«30. α) Από 1.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

Επιμέλεια Γεώργιος Εμμανουηλίδης, Νομικός Σύμβουλος του Σ.Α.Σ.

Για το υπόδειγμα της αίτησης πατήστε ΕΔΩ