Σύνδεση


Συνάδελφε στο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης μηνός Οκτωβρίου 2016, το πληρωτέο ποσό είναι αυξημένο κατά 20 Ευρώ περίπου. Το ποσό προέρχεται από λάθος της υγειονομικής περίθαλψης (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) η οποία υπολογιζόταν στη Βασική Σύνταξη + ΕΟΒ Συζύγου – ΕΑΣ (Νόμου 3865/10) Χ 6% = Εισφορά Περίθαλψης.
Τώρα υπολογίζεται: Βασική Σύνταξη + ΕΟΒ Συζύγου – Μείωση (Νόμου 4024/11) – Μείωση (Νόμου 4051/12) – Μείωση (Νόμου 4093/12) - ΕΑΣ (Νόμου 3865/10) Χ 6% = Εισφορά Περίθαλψης
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ.
Έτσι εφαρμόζεται πλέον το παρακάτω άρθρο 44 του Ν. 4387/2016
Άρθρο 44 Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων
Η παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (Α΄ 80) η οποία με τις διατάξεις της περίπτωσης 2, υποπαράγραφος Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) αναριθμήθηκε σε παρ. 30, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«30. α) Από 1.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

Γεώργιος Παπαδόπουλος
Σμχος εα 23η Σειρά