Σύνδεση


Σε εφαρμογή του Ν.4307/14 χορηγήθηκαν αναδρομικά στους ε.ε. και ε.α. Στρατιωτικούς που αφορούσαν την χρονική περίοδο από 1-8-2012 έωσ 31-12-2014. Καθώς τα ανωτέρω αποτελούν ΜΗ Δηλωθέν εισόδημα, ενημερώνουμε τα Μέλη μας ότι θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση. Πλήρεις οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή της Τροποποιητικής Δήλωσης καθώς και Σχόλια - Προτάσεις στο σχετικό Άρθρο του Σμχου ε.α. Ιωάννη Αβραμίδη εδώ