Σύνδεση


ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΣΥ ΠΑ

Από τη ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθν. Άμυνας απαιτείται να εξαιρεθεί η ενοποίηση των Σχολών ΑΣΣΥ της ΠΑ, διότι οι τρεις βασικοί άξονες που επικαλείστε στην αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» είναι αβάσιμοι.
1. Ο πρώτος άξονας έχει στόχο «τη ρύθμιση βασικών αναγκών οργάνωσης και δομής των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) μέσω της σύστασης νέων Υπηρεσιών και της συγχώνευσης άλλων», μεταξύ των οποίων και την ενοποίηση-συγχώνευση των ΑΣΣΥ ΣΤΥΑ, ΣΥΔ & ΣΙΡ.
Εάν είναι δυνατό «στην εποχή της εξειδίκευσης», να αποφασίζουμε συγχώνευση τριών παραγωγικών Σχολών, οι οποίες σήμερα καλύπτουν τρία διαφορετικά πεδία, αυτά των Τεχνολογικών Επιστημών (ΣΤΥΑ), των Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης (ΣΥΔ) και των Επιστημών Εξυπηρέτησης Πτήσεων Αεροσκαφών (ΣΙΡ).
2. Ο δεύτερος άξονας έχει ως στόχο «τη ρύθμιση ζητημάτων ασφαλείας και εξοπλιστικής επάρκειας των ΕΔ».
Είναι αυτονόητο ό,τι η ενοποίηση των ΑΣΣΥ της ΠΑ δεν έχει σχέση ούτε με την ασφάλεια των ΕΔ, ούτε με την εξοπλιστική επάρκεια των ΕΔ, αλλά μόνο για λόγους που είναι «η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων». Αυτό αποδεικνύεται από τα ισχυριζόμενά σας:
α. «Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους υπαξιωματικούς της ΠΑ και ταυτόχρονα, η εξοικονόμηση προσωπικού και υλικών και οικονομικών πόρων».
β. «Επιπρόσθετα, μέσω της συγχώνευσης των υφιστάμενων δομών αναμένεται να απελευθερωθούν οικονομικοί πόροι και προσωπικό, και να βελτιωθούν συνολικά οι υλικοτεχνικές δομές στέγασης, σίτισης και εκπαίδευσης των μαθητών της Σχολής».
3. Ο τρίτος άξονας έχει ως στόχο «τη βελτίωση σημαντικού αριθμού ρυθμίσεων σταδιοδρομικής φύσεως, ιεραρχίας, εξέλιξης και υπηρεσιακής αξιοποίησης στελεχών των ΕΔ».
Πράγματι η Πολιτεία στοχεύοντας στη δημιουργία αποτελεσματικών Ενόπλων Δυνάμεων, κατάλληλων να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις, έχει ξεκινήσει, από το 2001, την αναδιοργάνωση των τριών κλάδων προάγοντας το πνεύμα της διακλαδικότητας. Στα πλαίσια της επίτευξης αυτού του εγχειρήματος, πέραν των εξοπλιστικών προγραμμάτων, δρομολογήθηκαν και παρεμβάσεις στο στελεχιακό δυναμικό και αφορούν είτε στην εκπαίδευση, είτε στη σύνθεσή του .και συγκεκριμένα:
α. Στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) σε πλήρη εναρμόνισή τους με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καταδεικνύοντας έτσι τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης στις Ένοπλες Δυνάμεις, εκσυγχρονίζοντας και επενδύοντας στην εκπαίδευση των αποφοίτων Αξιωματικών, για να καταστούν ικανοί ηγήτορες με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση.
β. Η πρόσληψη και ένταξη Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), με εξειδικευμένη κατάρτιση, για την κάλυψη του κατώτερου επιπέδου εκτέλεσης αντικαθιστώντας προοδευτικά τους στρατευσίμους – κληρωτούς των οποίων η διάρκεια της θητείας φθίνει συνεχώς.
γ. Δυστυχώς καθυστερημένα η πολιτεία με την πρόσφατη θέσπιση της τριετούς φοίτησης (ΦΕΚ Β' 699/24-04-2015) στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), προσπαθεί να επιφέρει την αναγκαία ισορροπία μεταξύ των προαναφερομένων επιπέδων, δηλ. αυτού της στρατηγικής σχεδίασης και αυτού της εκτέλεσης.
Και αντί αυτή η θέσπιση να επιφέρει τα «προσδοκώμενα οφέλη», (βελτίωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εξύψωση ηθικού προσωπικού, δυνατότητα αναγνωρισιμότητας των πτυχίων τους, μεταπτυχιακές σπουδές κλπ), στο προσωπικό που προέρχεται από τις ΑΣΣΥ της ΠΑ, έρχεται το σχέδιο νόμου ενοποίησης των προαναφερομένων Σχολών για να πλήξει τα ήδη «αδικημένα στελέχη εξελικτικά» από το Ν. 3883/2010, σε σχέση με το Ν.2439/1996. Αδικημένα στελέχη, αφού δεν απολάμβανε ούτε αυτά που αναλογούν σε Σπουδαστές που εισέρχονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με 17000-19000 μόρια, ούτε στα καθήκοντα που τους ανατίθενται κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους εξέλιξης.
Επόμενος στόχος θα είναι η υιοθέτηση του αμερικάνικου συστήματος περί προαγωγών με καταληκτικό βαθμό του Ανθυπασπιστή, το οποίο δεν θα έχει ως στόχο την αναβάθμιση - αξιοποίηση των υπξκών, αλλά τη μείωση οργανικών θέσεων αξκών προέλευσης ΑΣΣΥ και ιδιαίτερα «θέσεων ευθύνης», προκειμένου να καλυφθούν από αξκούς των ΑΣΕΙ.
Ένα σύστημα εξέλιξης των Υπαξιωματικών, που επικαλούνται ορισμένοι δεν θα προέρχεται από αντίστοιχη με την Ελλάδα παραγωγική Σχολή που εισέρχονται Σπουδαστές των 17000-19000 μορίων, αλλά από εθελοντές υπξκούς.
Θεωρώ λοιπόν, ότι πρέπει να υπάρξει άμεση αντίδραση σε όλα τα επίπεδα και συγκεκριμένα:
1. Ανακοίνωση-Καταγγελία όλων των φορέων των ΕΔ (ΣΑΣΙ, ΕΣΜΑ, ΣΑΣ, ΣΑΣΥΔΑ, ΣΑΡ, ΕΑΑΑ, ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΠΑΣΟΙΠΑ, ΠΟΕΣ κ.λ.π κάτι ανάλογο για την κατάργηση της ΣΣΑΣ.
2. Ενημέρωση όλων των τομέων Εξωτερικής Πολιτικής & Άμυνας πολιτικών κομμάτων.
3. Άμεση συνάντηση με κ.κ. ΥΕΘΑ και Α/ΓΕΑ.
4. Ενημέρωση και ενεργοποίηση του Βουλευτή Αθ. Καββαδά.

Με εκτίμηση
Κων/νος Π. Αναγνωστάκης
Ασμχος (ΤΜΑ) εα
(28η Σειρά ΣΤΥΑ)